• Home
  • / News
  • / Industry 4.0 Platform ร่วมผลักดันก...

Industry 4.0 Platform ร่วมผลักดันการยกระดับศักยภาพการแข่งขันผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทยด้วยเทคโนโลยี 4.0

Post Date : 8 August 2023

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็นอุตสาหกรรมหลักที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง และเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมอนาคตที่ไทยมีศักยภาพในการยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางในการผลิตอุปกรณ์และระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะในอาเซียน

ดร. รวีภัทร์ ผุดผ่อง ผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมืออุตสาหกรรมสมัยใหม่ EECi ในฐานะตัวแทนจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จึงได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ “เจาะลึกศักยภาพอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทย ความท้าทายกับอนาคตประเทศไทย” ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เสวนาเกี่ยวกับภาพรวมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของไทยในตลาดโลก โอกาสในการเติบโต และความท้าทายในอนาคต

เพื่อสนับสนุนการเดินหน้าพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต สวทช. ได้พัฒนา Thailand i4.0 Platform ให้เป็นหนึ่งในแพลทฟอร์มสนับสนุนอุตสาหกรรม 4.0 ที่ผู้ประกอบการไทยสามารถใช้ประโยชน์ในการยกระดับ โดยบริการหลักของแพลทฟอร์มได้แก่

  • i4.0 Maturity การประเมินระดับความพร้อมองค์กรโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการพัฒนาแนวทางในการก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 ตามลำดับที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละองค์กรอย่างแท้จริง
  • i4.0 Consulting ให้ข้อเสนอแนะ คำปรึกษา และคำแนะนำด้านการลงทุนและสิทธิประโยชน์ที่พร้อมสนับสนุนการยกระดับองค์กรสู่อุตสาหกรรม 4.0 โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในทุกสาขาตามความจำเป็นขององค์กร
  • i4.0 Training พัฒนาศักยภาพบุคลากรในทุกระดับ ยกระดับความสามารถ เตรียมความพร้อม และพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
footer-shape