Video

EECi: Thailand New Innovation Hub for Translational Research & Technology Localization
Video 14 June 2022 14 Jun 2022

EECi: Thailand New Innovation Hub for Translational Research & Technology Localization

ความก้าวหน้าในการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)
Video 23 December 2021 23 Dec 2021

ความก้าวหน้าในการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)

การประชุมออนไลน์ “ความร่วมมือการขับเคลื่อนเทคโนโลยี Plant Factory” | 22 พ.ย. 64
Video 1 December 2021 1 Dec 2021

การประชุมออนไลน์ “ความร่วมมือการขับเคลื่อนเทคโนโลยี Plant Factory” | 22 พ.ย. 64

Brain Power Skill Up: หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเกษตร | ตอน ระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอัจฉริยะ | Part 4/4
Video 5 October 2021 5 Oct 2021

Brain Power Skill Up: หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเกษตร | ตอน ระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอัจฉริยะ | Part 4/4

Brain Power Skill Up: หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเกษตร | ตอน ระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอัจฉริยะ | Part 3/4
Video 5 October 2021 5 Oct 2021

Brain Power Skill Up: หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเกษตร | ตอน ระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอัจฉริยะ | Part 3/4

Brain Power Skill Up: หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเกษตร | ตอน ระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอัจฉริยะ | Part 2/4
Video 5 October 2021 5 Oct 2021

Brain Power Skill Up: หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเกษตร | ตอน ระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอัจฉริยะ | Part 2/4

Brain Power Skill Up: หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเกษตร | ตอน ระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอัจฉริยะ | Part 1/4
Video 5 October 2021 5 Oct 2021

Brain Power Skill Up: หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเกษตร | ตอน ระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอัจฉริยะ | Part 1/4

Brain Power Skill Up: หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเกษตร | ตอน เทคโนโลยีการทำฟาร์มแบบแม่นยำ | Part 5/5
Video 4 October 2021 4 Oct 2021

Brain Power Skill Up: หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเกษตร | ตอน เทคโนโลยีการทำฟาร์มแบบแม่นยำ | Part 5/5

Brain Power Skill Up: หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเกษตร | ตอน เทคโนโลยีการทำฟาร์มแบบแม่นยำ | Part 4/5
Video 4 October 2021 4 Oct 2021

Brain Power Skill Up: หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเกษตร | ตอน เทคโนโลยีการทำฟาร์มแบบแม่นยำ | Part 4/5

Brain Power Skill Up: หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเกษตร | ตอน เทคโนโลยีการทำฟาร์มแบบแม่นยำ | Part 3/5
Video 4 October 2021 4 Oct 2021

Brain Power Skill Up: หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเกษตร | ตอน เทคโนโลยีการทำฟาร์มแบบแม่นยำ | Part 3/5

Brain Power Skill Up: หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเกษตร | ตอน เทคโนโลยีการทำฟาร์มแบบแม่นยำ | Part 2/5
Video 4 October 2021 4 Oct 2021

Brain Power Skill Up: หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเกษตร | ตอน เทคโนโลยีการทำฟาร์มแบบแม่นยำ | Part 2/5

Brain Power Skill Up: หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเกษตร | ตอน เทคโนโลยีการทำฟาร์มแบบแม่นยำ | Part 1/5
Video 4 October 2021 4 Oct 2021

Brain Power Skill Up: หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเกษตร | ตอน เทคโนโลยีการทำฟาร์มแบบแม่นยำ | Part 1/5

Brain Power Skill Up: หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเกษตร | ตอน ฟาร์มปศุสัตว์อัจฉริยะ | Part 3/3
Video 22 September 2021 22 Sep 2021

Brain Power Skill Up: หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเกษตร | ตอน ฟาร์มปศุสัตว์อัจฉริยะ | Part 3/3

Brain Power Skill Up: หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเกษตร | ตอน ฟาร์มปศุสัตว์อัจฉริยะ | Part 2/3
Video 22 September 2021 22 Sep 2021

Brain Power Skill Up: หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเกษตร | ตอน ฟาร์มปศุสัตว์อัจฉริยะ | Part 2/3

Brain Power Skill Up: หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเกษตร | ตอน ฟาร์มปศุสัตว์อัจฉริยะ | Part 1/3
Video 22 September 2021 22 Sep 2021

Brain Power Skill Up: หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเกษตร | ตอน ฟาร์มปศุสัตว์อัจฉริยะ | Part 1/3

Brain Power Skill Up: หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเกษตร | ตอน เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะสำหรับพืชสวน | Part 4/4
Video 21 September 2021 21 Sep 2021

Brain Power Skill Up: หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเกษตร | ตอน เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะสำหรับพืชสวน | Part 4/4

Brain Power Skill Up: หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเกษตร | ตอน เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะสำหรับพืชสวน | Part 3/4
Video 21 September 2021 21 Sep 2021

Brain Power Skill Up: หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเกษตร | ตอน เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะสำหรับพืชสวน | Part 3/4

Brain Power Skill Up: หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเกษตร | ตอน เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะสำหรับพืชสวน | Part 2/4
Video 21 September 2021 21 Sep 2021

Brain Power Skill Up: หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเกษตร | ตอน เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะสำหรับพืชสวน | Part 2/4

Brain Power Skill Up: หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเกษตร | ตอน เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะสำหรับพืชสวน | Part 1/4
Video 21 September 2021 21 Sep 2021

Brain Power Skill Up: หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเกษตร | ตอน เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะสำหรับพืชสวน | Part 1/4

Brain Power Skill Up: หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเกษตร | ตอน โดรนเพื่อการเกษตร | Part 5/5
Video 17 September 2021 17 Sep 2021

Brain Power Skill Up: หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเกษตร | ตอน โดรนเพื่อการเกษตร | Part 5/5

Brain Power Skill Up: หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเกษตร | ตอน โดรนเพื่อการเกษตร | Part 4/5
Video 17 September 2021 17 Sep 2021

Brain Power Skill Up: หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเกษตร | ตอน โดรนเพื่อการเกษตร | Part 4/5

Brain Power Skill Up: หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเกษตร | ตอน โดรนเพื่อการเกษตร | Part 3/5
Video 17 September 2021 17 Sep 2021

Brain Power Skill Up: หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเกษตร | ตอน โดรนเพื่อการเกษตร | Part 3/5

Brain Power Skill Up: หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเกษตร | ตอน โดรนเพื่อการเกษตร | Part 2/5
Video 17 September 2021 17 Sep 2021

Brain Power Skill Up: หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเกษตร | ตอน โดรนเพื่อการเกษตร | Part 2/5

Brain Power Skill Up: หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเกษตร | ตอน โดรนเพื่อการเกษตร | Part 1/5
Video 17 September 2021 17 Sep 2021

Brain Power Skill Up: หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเกษตร | ตอน โดรนเพื่อการเกษตร | Part 1/5

Brain Power Skill Up: หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเกษตร | ตอน Innovative Agriculture | Part 5/5
Video 16 September 2021 16 Sep 2021

Brain Power Skill Up: หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเกษตร | ตอน Innovative Agriculture | Part 5/5

Brain Power Skill Up: หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเกษตร | ตอน Innovative Agriculture | Part 4/5
Video 16 September 2021 16 Sep 2021

Brain Power Skill Up: หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเกษตร | ตอน Innovative Agriculture | Part 4/5

Brain Power Skill Up: หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเกษตร | ตอน Innovative Agriculture | Part 3/5
Video 16 September 2021 16 Sep 2021

Brain Power Skill Up: หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเกษตร | ตอน Innovative Agriculture | Part 3/5

Brain Power Skill Up: หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเกษตร | ตอน Innovative Agriculture | Part 2/5
Video 16 September 2021 16 Sep 2021

Brain Power Skill Up: หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเกษตร | ตอน Innovative Agriculture | Part 2/5

Brain Power Skill Up: หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเกษตร | ตอน Innovative Agriculture | Part 1/5
Video 16 September 2021 16 Sep 2021

Brain Power Skill Up: หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเกษตร | ตอน Innovative Agriculture | Part 1/5

Brain Power Skill Up: หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเกษตร | ตอน Business Model Canvas | Part 3/3
Video 7 September 2021 7 Sep 2021

Brain Power Skill Up: หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเกษตร | ตอน Business Model Canvas | Part 3/3

Brain Power Skill Up: หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเกษตร | ตอน Business Model Canvas | Part 2/3
Video 7 September 2021 7 Sep 2021

Brain Power Skill Up: หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเกษตร | ตอน Business Model Canvas | Part 2/3

Brain Power Skill Up: หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเกษตร | ตอน Business Model Canvas | Part 1/3
Video 7 September 2021 7 Sep 2021

Brain Power Skill Up: หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเกษตร | ตอน Business Model Canvas | Part 1/3

Brain Power Skill Up: หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเกษตร | ตอน การพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกษตร | Part 2/2
Video 3 September 2021 3 Sep 2021

Brain Power Skill Up: หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเกษตร | ตอน การพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกษตร | Part 2/2

Brain Power Skill Up: หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเกษตร | ตอน การพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกษตร | Part 1/2
Video 3 September 2021 3 Sep 2021

Brain Power Skill Up: หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเกษตร | ตอน การพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกษตร | Part 1/2

งานเสวนาด้านนวัตกรรม “เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อฟาร์มกุ้งอัจฉริยะ” | 27 ส.ค. 64 | Part 3/3
Video 31 August 2021 31 Aug 2021

งานเสวนาด้านนวัตกรรม “เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อฟาร์มกุ้งอัจฉริยะ” | 27 ส.ค. 64 | Part 3/3

งานเสวนาด้านนวัตกรรม “เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อฟาร์มกุ้งอัจฉริยะ” | 27 ส.ค. 64 | Part 2/3
Video 27 August 2021 27 Aug 2021

งานเสวนาด้านนวัตกรรม “เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อฟาร์มกุ้งอัจฉริยะ” | 27 ส.ค. 64 | Part 2/3

งานเสวนาด้านนวัตกรรม “เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อฟาร์มกุ้งอัจฉริยะ” | 27 ส.ค. 64 | Part 1/3
Video 27 August 2021 27 Aug 2021

งานเสวนาด้านนวัตกรรม “เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อฟาร์มกุ้งอัจฉริยะ” | 27 ส.ค. 64 | Part 1/3

EECi กับการส่งเสริมนวัตกรรมการเกษตรด้านเกษตรกรรมและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Video 29 July 2021 29 Jul 2021

EECi กับการส่งเสริมนวัตกรรมการเกษตรด้านเกษตรกรรมและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

EECi Bird Eye View
Video 29 July 2021 29 Jul 2021

EECi Bird Eye View

EECi Thailand Innovation Hub
Video 29 July 2021 29 Jul 2021

EECi Thailand Innovation Hub

EECi Wangchan Smart City
Video 29 July 2021 29 Jul 2021

EECi Wangchan Smart City

EECi
Video 29 July 2021 29 Jul 2021

EECi

EECi BIOPOLIS
Video 29 July 2021 29 Jul 2021

EECi BIOPOLIS

footer-shape