• Home
  • / Strategic Infrastructures

Strategic Infrastructures

3-GeV Synchrotron Facility

3-GeV Synchrotron Facility

Biorefinery Pilot Plant

Biorefinery Pilot Plant

Sustainable Manufacturing Center: SMC

Sustainable Manufacturing Center: SMC

Regulatory Sandbox

Regulatory Sandbox

National Quality Infrastructure (NQI)

National Quality Infrastructure (NQI)

Plant Factory

Plant Factory

Plant Phenomics Facility

Plant Phenomics Facility

Alternative Energy Storage Platform for Stationary Energy Storage System

Alternative Energy Storage Platform for Stationary Energy Storage System

โรงงานต้นแบบแบตเตอรีทางเลือกใหม่ ทางเลือกใหม่ในการพัฒนาแบตเตอรีประสิทธิภาพสูงที่มีความปลอดภัย ต้นทุนต่ำ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เสริมความเข้มแข็งของไทยในการสร้างความมั่นคง ทางด้านพลังงานของภูมิภาค ทั้งยังมีบริการเพื่อสนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนา อาทิ บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่และวัสดุขั้นสูง การวิเคราะห์ทดสอบ ประสิทธิภาพและคุณสมบัติแบตเตอรี่ เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Renewable Energy) และ Energy Storage System หรือ ESS สำหรับสถานีกักเก็บไฟฟ้าในรูปแบบต่างๆ

footer-shape