Technology Trends 2021

Post Date : 29 July 2021

ในปี 2021 เราจะได้เห็นจำนวนประชากรที่เรียกว่าเป็น “Digital Nomadism” หรือคนที่มีวิถีการใช้ชีวิตการทำงานแบบไร้ออฟฟิศเพิ่มสูงขึ้น ส่วนภาคธุรกิจก็จะหันมาให้ความสำคัญกับการลงทุนในรูปแบบที่เรียกว่า “Philanthropy” ที่เป็นการนำเงินหรือทรัพย์สินมาเป็นทุนแล้วนำกำไรที่ได้จากการลงทุนนั้นนำไปใช้ในกิจกรรมเพื่อสังคม รวมทั้งบทบาทของแนวคิด “Sustainable Development Goals (SDG)” หรือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ขององค์การสหประชาชาติก็จะเข้ามามีบทบาทในการกำหนดกลยุทธ์ต่าง ๆ ขององค์กรเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ในยุคทั่วโลกกำลังเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เป็นผลมากจากการระบาดของ Covid-19 แนวโน้มของเทคโนโลยีที่จะเข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อองค์กรภาคธุรกิจในปี 2021 ได้แก่

Trend 1: ความก้าวหน้าในการพัฒนายา (Drug development revolution) อันเป็นผลมาจาก Covid ที่เร่งให้นักวิจัยยาหันมาใช้กระบวนการใหม่ในการทดสอบประสิทธิภาพของยา อาทิ การให้คำปรึกษาและการเก็บข้อมูลแบบ online ซึ่งช่วยให้เร่งสปีดในการพัฒนา Covid-19 test kit และวัคซีนให้กับบริษัทผู้ผลิตยารายใหญ่ไม่ว่าจะเป็น Pfizer, Moderna, และ AstraZeneca

Trend 2: Remote working และ videoconferencing ยังคงเป็นเทรนที่ยังอยู่ในกระแส การเติบโตดังกล่าวส่งผลดีต่อทั้งองค์กรขนาดใหญ่อย่าง Zoom, Cisco’s Webex, Microsoft’s Teams, Google Hangouts ทั้งยังเปิดโอกาสให้ Startup อย่าง Bluescape, Eloops, Figma, Slab, Tandem เข้ามาแชร์ส่วนแบ่งทางการตลาดที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วนี้ด้วยการให้บริการ visual collaboration platforms ที่ให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างและแชร์ content, interact, track projects, ฝึกอบรม, ทำกิจกรรม virtual team-building และอีกมากมาย ทำให้การทำงานในรูปแบบ virtual office มีความเสมือนจริงมากขึ้น

Trend 3: การจัดส่งแบบไร้สัมผัส (Contactless delivery and shipping) ที่ตอบสนองต่อกระแส new normal ที่ผู้บริโภคต้องการลดการสัมผัสติดต่อให้น้อยที่สุด Meituan เป็นบริษัทแรกของจีนที่มีการนำ Autonomous Vehicles มาใช้ในการจัดส่งสินค้าอุปโภคบริโภคให้กับลูกค้าในเมืองอู่ฮั่น เช่นเดียวกับ Startup ในสหรัฐอย่าง Manna, Starship Technologies, และ Nuro ก็ได้มีการนำหุ่นยนต์และ AI-based applications มาใช้งาน

Trend 4: ยุคเฟื่องฟูของระบบโทรเวชกรรม (Telehealth and telemedicine) ซึ่งถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการลดความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์โดยการใช้การสื่อสารกับผู้ป่วยผ่านระบบ video chats การใช้ระบบ AI สนับสนุนการวินิจฉัยโรค การจัดส่งยาแบบไร้สัมผัส ยิ่งไปกว่านั้น ในปี 2021 นี้ เราคาดว่าจะได้เห็นความก้าวหน้าของเทคโนโลยีชีวภาพ และ AI รวมไปถึง machine learning ที่จะมาสนับสนุนการวินิจฉัยโรค งานด้าน Admin  และหุ่นยนต์ทางการแพทย์

Trend 5: หลักสูตรการศึกษาแบบ Online และ e-learning จะเริ่มเข้ามาแทนที่ระบบการศึกษาแบบเดิม เปิดโอกาสให้โรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือแม้กระทั่งองค์กรฝึกอบรมในการเติบโต และเชื่อว่าจะยังคงเติบโตต่อไปแม้จะพ้นจากยุควิกฤตจากโรคระบาดนี้ไปแล้วก็ตาม

Trend 6: การพัฒนาของโครงสร้างพื้นฐาน ระบบการบริการสาธารณะ รวมถึง Application ใหม่ ๆ เพื่อรองรับระบบ 5G ซึ่งจะนำไปสู่วิถีชีวิตที่คน บ้าน เมือง ยานพาหนะ จะถูกเชื่อมโยงเข้าหากัน การพัฒนาของเทคโนโลยี 5G และ 6G จะช่วยให้โครงการ Smart City เกิดขึ้นได้จริงทั่วโลก และยังช่วยผลักดันการเติบโตในอุตสาหกรรมยานยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ

Trend 7: A.I., robotics, IoT, และ ระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม จะเป็นที่ต้องการเป็นอย่างมากในปี 2021 เนื่องจากภาคการผลิตและ supply chains เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติ การขาดแคลนแรงงานจะเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญ ซึ่งโรงงานจำเป็นต้องแก้ปัญหาด้วยการนำระบบอัตโนมัติมาใช้ควบคู่กับ A.I., robotics และ IoT

Trend 8: แนวโน้มการใช้ Virtual Reality (VR) และ Augmented Reality (AR) กับภาคธุรกิจมีแนวโน้มที่สูงขึ้นต่อเนื่องจากปี 2020 โดยจะมีการนำมาประยุกต์ใช้ในรูปแบบของบริการต่าง ๆ อาทิ การนำ A.I. มาใช้ร่วมกับ AR และ VR, mobility AR, AR cloud, การจัด virtual event และเมื่อนำมาผสานกับการขยายตัวของเทคโนโลยี 5G ภาคธุรกิจก็ยิ่งจะได้ประโยชน์จากการนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารและการบริหารงานมากยิ่งขึ้น

Trend 9: ยานยนต์ขนาดจิ๋ว (micromobility) อย่าง e-bikes และ e-scooters ที่ชะลอตัวในช่วงต้นยุค Covid จะกลับมาขยายตัวอีกครั้งเพราะเป็นหนึ่งทางเลือกที่ตอบโจทย์ของ social distancing โดยจะเติบโตทั้งในส่วนที่เป็น private micromobility และ shared micromobility

Trend 10: นวัตกรรมยานยนต์ไร้คนขับยังคงเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญในปี 2021 โดยจะมีความสมบูรณ์แบบมากขึ้น ไม่ต้องการคำสั่งในการบังคับจากมนุษย์ มีความสามารถในการอ่านป้ายกำหนดความเร็ว รวมถึงสัญญาณไฟจราจรได้

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีที่สำคัญซึ่งภาคธุรกิจควรศึกษาและหาโอกาสในการนำมาใช้เพื่อต่อยอดและเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันขององค์กรต่อไป โดย EECi พร้อมให้การสนับสนุนทั้งในแง่ของกลไกในการพัฒนานวัตกรรมและในส่วนของโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (Sustainable Manufacturing Center : SMC) ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์สาธิตด้านอุตสาหกรรมอัจฉริยะ พัฒนาแพลตฟอร์มที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต ผู้พัฒนาระบบ (SI) นวัตกร นักวิจัย ตลอดจนนักศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่จัดเตรียมไว้ให้ ทั้งในรูปแบบการสาธิต การเรียนรู้ และการทดลองปฏิบัติจริง ได้แก่ เครื่องมือประเมินความพร้อมสู่อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0 Assessment Tools), สายการผลิตเพื่อการเรียนรู้ (Learning Station/Line) และ แพลตฟอร์มทดสอบ (testbed/sandbox) รวมไปถึงกิจกรรมวิจัยเพื่อการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ

กดติดตาม EECi เพื่อรับข่าวสารด้านนวัตกรรมที่น่าสนใจ

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0-2564-8000  email: info@eeci.or.th

=================================

Eastern Economic Corridor of Innovation (EECi)

Integrate Technologies, Accelerate Innovation

www.eeci.or.th/th/home

=================================

อ้างอิงแหล่งที่มาข้อมูล:

Top Business and Technology Trends in 2021 (Inc.com)

footer-shape