• Home
  • / News
  • / ประกาศสำนักงานพัฒนาว...

ประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง รับฟังความคิดเห็นต่อแนวทางการจัดหา ระบบครุภัณฑ์โรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี่ ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

Post Date : 29 July 2021

อาคารของโรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี่แบบ Non-GMP และ GMP ที่ ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

ประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเรื่อง รับฟังความคิดเห็นต่อแนวทางการจัดหาระบบครุภัณฑ์โรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี่ ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

_____________

โดยที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบ การพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ณ ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง และได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีในการพัฒนาโรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี่ (Biorefinery) ในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก: เมืองนวัตกรรมชีวภาพ (BIOPOLIS) และได้รับการจัดสรรงบประมาณผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ เพื่อจัดหาระบบครุภัณฑ์โรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี่ ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง แล้วนั้น

เพื่อให้การจัดหาระบบครุภัณฑ์โรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี่ ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจึงได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้ประกอบการ เพื่อมาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อแนวทางการจัดหาระบบครุภัณฑ์โรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี่ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง Auditorium ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (อาคาร ๑๔) ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีรายละเอียดข้อมูลพื้นฐานและขอบเขตการดำเนินงานโดยสังเขป ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ผู้สนใจที่ประสงค์จะเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว สามารถแจ้งความประสงค์หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ yatika.som@nstda.or.th หรือโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๑๑๗ ๘๓๐๖ ในวันและเวลาราชการ ภายในวันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ประกาศ ณ วันที่ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓(นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล)
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติข้อมูลพื้นฐานและขอบเขตการดำเนินงานโดยสังเขป

  1. วันเริ่มต้นโครงการโดยประมาณ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
  2. ระยะเวลาโครงการโดยประมาณ : ๒๔ เดือน
  3. ภาพรวมโครงการและคำอธิบาย

ชื่อโครงการ: ระบบครุภัณฑ์โรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี่ ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ภาพรวมโครงการ:

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีโครงการจัดตั้งเมืองนวัตกรรมชีวภาพ (BIOPOLIS) และมีอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรี่ (การกลั่นชีวภาพและเคมีชีวภาพ) เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อตอบสนองนโยบาย BCG Economy ของประเทศ ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรีเพื่อเป็นกลไกการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยอาศัยข้อได้เปรียบที่สำคัญ คือ การมีความพร้อมของวัตถุดิบตั้งต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัตถุดิบในกลุ่มแป้งและน้ำตาล การมีวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่เป็นลิกโนเซลลูโลสิกจำนวนมาก และภาคเอกชนมีความพร้อมและมีศักยภาพในการลงทุนเพิ่มเติม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบตั้งต้นและวัสดุเหลือทิ้งดังกล่าว

สำนักงานฯ จึงได้ดำเนินโครงการจัดตั้งโรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี่ (Biorefinery Pilot Plant) ในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) การจัดตั้งโรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรีนี้ จึงถือเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันให้บริษัทขนาดกลางที่มีศักยภาพ สามารถเข้าสู่อุตสาหกรรมดังกล่าวได้ อีกทั้งยังเป็นสถานที่ในการพัฒนากำลังคนให้มีความเชี่ยวชาญ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศต่อไป โรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี่ที่จะจัดตั้งนี้ประกอบด้วยสองส่วน คือ ส่วน Non-GMP และส่วน GMP อาคารของโรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี่แบบ Non-GMP และ GMP ที่ ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

footer-shape