EECi

Integrate Technologies,

Accelerate Innovation

ทำไมต้อง EECi?

เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EECi เป็นศูนย์กลาง นวัตกรรมแห่งใหม่บนพื้นที่ EEC มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในวังจันทร์วัลเลย์ จ.ระยอง โดยมีเป้าหมายสำคัญในการช่วยยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมเดิม รวมถึงการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ ควบคู่กับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบนพื้นที่ EEC

160 กิโลเมตร จากกรุงเทพมหานคร
170 กิโลเมตร จากท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
130 กิโลเมตร จากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
90 กิโลเมตร จากท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา
90 กิโลเมตร จากเมืองพัทยา
78 กิโลเมตร จากท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง
68 กิโลเมตร จากท่าเรือมาบตาพุด
110 กิโลเมตร จากท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ

แพลตฟอร์มนวัตกรรม

EECi ประกอบด้วย 4 เมืองนวัตกรรมขนาดใหญ่ เป็นแพลทฟอร์มสนับสนุนอุตสาหกรรมมุ่งเป้า ดังนี้ เมืองนวัตกรรมชีวภาพ (EECi BIOPOLIS) เมืองนวัตกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (EECi ARIPOLIS) เมืองนวัตกรรมอาหาร (FOOD INNOPOLIS) และเมืองนวัตกรรมการบินและอวกาศ (SPACE INNOPOLIS) รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์สำคัญที่จะจัดตั้งในพื้นที่ EECi อย่าง เครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน ระดับพลังงาน 3 GeV เป็นศูนย์กลางวิจัยด้านแสงซินโครตรอนชั้นแนวหน้าในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกในอนาคต มุ่งเน้นงานวิจัยด้านการแพทย์ เกษตร อุตสาหกรรม และอื่นๆ

สิทธิประโยชน์

พื้นที่เช่า

พื้นที่ใช้สอยร่วมกัน

สิทธิการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านวิทยาศาสตร์

การทดสอบงานวิจัยและนวัตกรรม
ในพื้นที่ผ่อนปรนกฎระเบียบ

แหล่งรวมนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย
และผู้เชี่ยวชาญ

วีซ่าทำงานสำหรับผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ

อัตราภาษีเงินได้ส่วนบุคคล 17% คงที่

สิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก BOI สูงสุด 13 ปี

ยกเว้นอากรนำเข้าวัตถุดิบ
สำหรับการทำวิจัยและพัฒนา

พื้นที่เช่า

กลุ่มอาคารต่างๆ ของสำนักงานใหญ่ EECi ได้รับการออกแบบขึ้นเพื่อรองรับกิจกรรมวิจัยพัฒนาโดยเฉพาะ ประกอบด้วยโรงงานต้นแบบ (Pilot Plants) โรงงานผลิตพืช (Plant Factories) โรงเรือนอัจฉริยะ (Smart Greenhouses) พื้นที่ทดลองผลิต (Demonstration Plants) สนามทดลองและทดสอบ (Testbeds) เพียบพร้อมด้วยสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกบนสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำนวัตกรรม

อีโคซิสเต็ม

EECi ได้รับการออกแบบพื้นที่ให้เป็นชุมชนนวัตกรขนาดใหญ่ มีการเชื่อมโยงเครือข่ายนวัตกร นักคิดค้นเทคโนโลยี นักลงทุนด้านนวัตกรรม ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการทำงานและการใช้ชีวิตอย่างลงตัว

ติดต่อเรา

สาขากรุงเทพ

เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
Eastern Economic Corridor of Innovation

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

สำนักงานใหญ่

เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
Eastern Economic Corridor of Innovation

ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ ระยอง 21210


EECi
Eastern Economic Corridor of Innovation
111 Thailand Science Park (TSP), Phahonyothin Road, Khlong Nueng, Khlong Luang, Pathum Thani 12120, Thailand
Telephone +66 2564 8000, E-mail: info@eeci.or.th