EECi คืออะไร

EECi เป็นหัวใจของการสร้างนวัตกรรมใน EEC มีสภาพแวดล้อมและกลไลที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้

ผสานเทคโนโลยีเพื่อเปลื่ยนผ่านไปสู่กระบวนการผลิตและบริการขั้นสูงสำหรับประเทศไทย 4.0

กิจกรรมขององค์กร