th | en
th | en

The 8 P’s of Innovations

โพสเมื่อ : 9 พฤศจิกายน 2020

ในยุคของ Disruptive Technology ที่รูปแบบการใช้ชีวิตของคนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลต่อการปรับตัวของภาคธุรกิจเพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว องค์กรจำนวนมากจึงได้มุ่งความสำคัญไปที่การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมถือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มมูลค่า พัฒนาต่อยอดธุรกิจ และพัฒนาความสามารถในการแข่งขันเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร แม้ว่านวัตกรรมจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์ แต่การสร้างสรรค์นวัตกรรมต้องมีโครงสร้างการทำงานที่เป็นระบบ

Joost Korver (Chief Entrepreneur และ Head of Growth ของ Gasbot บริษัท start-up ด้าน IoT ของออสเตรเลีย และอดีต Head of Global Innovation แห่ง SHV Energy) กล่าวว่าการพัฒนานวัตกรรมขององค์กรนั้นเป็นเสมือนการเดินทางที่ต้องเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรทั้งในมุมกว้างและในมุมลึก ซึ่งต้องมีโครงสร้างการทำงานที่ชัดเจน เขาได้นำเสนอ 8 P’s ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างเป็นระบบ อันจะนำไปสู่การปรับตัวอย่างยั่งยืนขององค์กร ซึ่งจะช่วยผลักดันให้เกิดนโยบายจากระดับสูงให้มีการจัดสรรทรัพยากรที่มีความจำเป็นต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรม

8Ps of Innovation นั้นประกอบไปด้วย :

  1. Processes ซึ่งหมายถึงการวางกลยุทธ์ในการทำนวัตกรรม การกำหนดกระบวนการบริหารจัดการ กระบวนการในการพัฒนานวัตกรรม รวมถึงการวางโครงสร้างองค์กร
  2. People คือการมีทีมงานที่มีทักษะ ทัศนคติ และแนวคิดที่ตรงกับเป้าหมายขององค์กร ซึ่งบุคลากรเหล่านี้ต้องได้รับการอบรมฝึกฝนเพื่อพัฒนาทักษะ ซึ่งวิธีที่ดีที่สุดในการเรียนรู้เกี่ยวกับการทำนวัตกรรมนั้นต้องเริ่มต้นจากการลงมือทำ เพื่อให้การพัฒนานวัตกรรมเป็นไปได้เร็วขึ้น องค์กรอาจจะต้องมองหาทีมงานทั้งจากในและนอกองค์กรที่มีทักษะแตกต่างกันไป แต่ต้องเป็นกลุ่มคนที่พร้อมจะเข้าใจความต้องการของลูกค้า และมีความมุ่งมั่นที่จะทดลองและพัฒนาสินค้า/บริการให้ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ
  3. Projects เป็นการกำหนดโครงการนวัตกรรม แต่การกำหนดโครงการในการพัฒนานวัตกรรมนั้นไม่ควรจะเอา Solution มาเป็นตัวกำหนด แต่ควรมาจากการมองหาปัญหา (Problem) ที่แท้จริงของผู้บริโภค หรือที่เรียกว่า Lean Startup ซึ่งก็คือการให้ความสำคัญกับคุณค่าที่ผู้บริโภคจะได้รับเป็นหลัก ลดขั้นตอนหรือสิ่งที่ไม่สำคัญออกไป เพื่อให้สามารถพัฒนานวัตกรรมออกสู่ตลาดได้เร็วที่สุด เพื่อให้มีเวลาในการสร้างเป็นต้นแบบและนำมาทดลองตลาดกับผู้บริโภคเพื่อพัฒนาปรับปรุงให้ตรงกับความต้องการก่อนนำมาพัฒนาเป็น Commercializable Product ต่อไป
  4. Problems คือการกำหนดว่าอะไรเป็นปัญหา หรือ Pain Point ของผู้บริโภคนั้น สิ่งที่องค์กรต้องรู้ให้ได้คือสิ่งที่เรียกว่า Customer Insight และคนที่บอกได้ดีที่สุดก็คือผู้บริโภคนั่นเอง ซึ่งในการทำนวัตกรรมนั้นจำเป็นต้องนำความคิดเห็นของผู้บริโภคเข้ามามีส่วนในการทำงานในทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ และควรมีการทำอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
  5. Priorities คือการให้ความสำคัญว่าจะเลือกทำโครงการนวัตกรรมใด ซึ่งประเด็นที่ต้องคำนึงถึงก็คือ กิจกรรมและเป้าหมายในการพัฒนานวัตกรรมนั้น ๆ ต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรหรือไม่
  6. Progress เป็นสิ่งที่จะช่วยให้องค์กรมีความเข้าใจว่าทีมงานที่ทำงานด้านนวัตกรรมกำลังทำอะไรกันอยู่ ดังนั้นการมีตัวชี้วัดเพื่อรายงานความก้าวหน้าและผลกระทบที่เกิดขึ้น จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและแรงสนับสนุน (ทางการเงิน ทรัพยากร และการอนุมัติให้ทำสิ่งใหม่) จากองค์กรเป็นอย่างดี
  7. Partnerships เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากต่อความสำเร็จและความเร็วการพัฒนานวัตกรรม การมี Connection และพันธมิตรที่ดี ไม่ว่าจะเป็นระหว่างบริษัทด้วยกัน รวมไปถึงภาคมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย และองค์กรสนับสนุนอื่น ๆ จะช่วยเร่งกระบวนการเรียนรู้ และเร่งให้เกิดกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  8. Places สถานที่เป็นอีกปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม ไม่ใช่แค่ในเชิงโครงสร้างหรือสถานที่เท่านั้น แต่รวมถึงบรรยากาศในการทำงานด้วย การได้ทำงานใน co-working space หรือ creative space ต่าง ๆ จะเป็นประโยชน์ในแง่ที่เราสามารถเห็นและเรียนรู้การทำงานขององค์กรอื่นไปพร้อม ๆ กัน

นี่คือ 8 องค์ประกอบหลักสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร

เพื่อสนับสนุนให้การพัฒนานวัตกรรมขององค์กรไทย EECi ได้จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานสำคัญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการวิจัยพัฒนา ตลอดจนเชื่อมโยงการทำงานผ่านระบบนิเวศนวัตกรรมของ EECi และยังสามารถเช่าที่ดินระยะยาวและ/หรือการเช่าพื้นที่ในอาคารเพื่อการวิจัยพัฒนา โดยได้รับสิทธิ BOI สูงสุดกดติดตาม EECi เพื่อรับข่าวสารด้านนวัตกรรมที่น่าสนใจต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0-2564-8000 email: info@eeci.or.th=================================Eastern Economic Corridor of Innovation (EECi)Integrate Technologies, Accelerate Innovationhttps://www.eeci.or.th/th/rental-space/utilities-facilities=================================

อ้างอิงที่มาข้อมูล

A Successful Approach to Corporate Innovation: ‘The 8 Ps of Innovation’

(https://innovationmanagement.se)

Innovative Synergy Digital Platform, สถาบันวิทยาการตลาดทุน

footer-shape