• Home
  • / News
  • / Sustainable Technology เทคโนโลยีที่...

Sustainable Technology เทคโนโลยีที่ให้มากกว่าความยั่งยืน

Post Date : 28 February 2023

หลายคนอาจให้คำนิยาม Sustainable Technology ว่าการใช้ประโยชน์จาก digital solution โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ด้าน สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เพื่อให้แน่ใจว่ามีการดําเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบแต่นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของคำตอบเท่านั้น

Sustainable Technology ยังมีความสําคัญต่อประสิทธิภาพในการดําเนินงาน เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุน ประสิทธิภาพการใช้ด้านพลังงานและสินทรัพย์ เป็นต้น Garter ได้นำเสนอ Framework การใช้เทคโนโลยีที่ยั่งยืนขับเคลื่อนผลลัพธ์ด้าน ESG ในสามด้าน คือ : ด้าน IT ในองค์กร การดําเนินงานขององค์กร และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า

การดําเนินงานด้าน IT ในองค์กร

Sustainable IT หมายถึงการเลือกใช้เครื่องมือและการทํางานร่วมกับฮาร์ดแวร์ที่เหมาะสม โดยใช้ทรัพยากรในการงานให้น้อยที่สุด ซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้า การลดการปล่อยคาร์บอน ลดขยะอิเล็กทรอนิกส์ และการลดการปล่อยมลพิษทั้งที่เกิดจากองค์กรและซัพพลายเออร์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการพัฒนาแนวทางที่ยั่งยืนในการบำรุงรักษาสินทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับนอกจากในแง่ของ ESG แล้ว การใช้ทรัพยากรด้านไอทีที่เหมาะสมสามารถลดต้นทุนการดำเนินงาน เพิ่มความคุ้มค่า และยืดอายุการใช้งานอุปกรณ์ไอทีต่างๆ ได้อีกด้วย

การดําเนินงานขององค์กร

ประเด็นสำคัญในเรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกับความโปร่งใสในการจัดจ้างและแนวปฏิบัติทางการค้า การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและวัตถุดิบ การลดการปล่อยมลพิษ และการปฏิบัติด้านแรงงานที่เป็นธรรม

แนวทางการดำเนินงานสู่เป้าหมาย ESG ขององค์กร ได้แก่ :

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า

เทคโนโลยีที่ยั่งยืนขององค์กรสามารถส่งผลในการช่วยให้ลูกค้ามีส่วนในการสร้างความยั่งยืนได้ด้วยเช่นกัน หน้าที่ขององค์กรคือการทําให้ลูกค้าตระหนักว่าการมีส่วนร่วมกับผลิตภัณฑ์และบริการมีส่วนช่วยในการสนับสนุนเป้าหมายความยั่งยืนของโลกและของลูกค้าในฐานะประชากรของโลกได้อย่างไร

ต่อไปเราจะได้เห็นเทคโนโลยีจำนวนมากขึ้นที่จะเข้ามาสนับสนุนประเด็นเรื่องของความยั่งยืนของโลก อาทิ

#ซอฟต์แวร์การจัดการก๊าซเรือนกระจกอํานวยความสะดวกในการรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์และการรายงานข้อมูลการปล่อยมลพิษในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ช่วยให้องค์กรสามารถติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และยังได้รับข้อมูลเชิงลึกเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการลดผลกระทบให้ดียิ่งขึ้น

#AI จะเข้ามาช่วยในการพัฒนากระบวนการในการลดคาร์บอนและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หาโมเดลการทำงานที่ดีที่สุดโดยที่ไม่สงผลกระทบต่อคุณภาพและความแม่นยำของกระบวนการ

#Blockchain ทำให้เราสามารถป้องกัน ตรวจสอบ และติดตามธุรกรรมได้ต่างๆ อย่างเช่น การจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีจริยธรรม

กดติดตาม EECi เพื่อรับข่าวสารด้านนวัตกรรมที่น่าสนใจ

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม email: info@eeci.or.th

=================================

Eastern Economic Corridor of Innovation (EECi)

Integrate Technologies, Accelerate Innovation

https://www.eeci.or.th/th/home

=================================

ที่มา

https://www.gartner.com/en/articles/are-you-thinking-too-small-about-sustainable-technology

footer-shape