• Home
 • / News
 • / EECi เปิดรับสมัครผู้สนใ...

EECi เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าพัฒนาธุรกิจ (Business Development) จำนวน 2 อัตรา

Post Date : 29 July 2021

เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งใหม่บนพื้นที่ วังจันทร์วัลเลย์ จ.ระยอง ภายใต้การบริหารจัดการของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อช่วยส่งเสริมให้เกิดการทำวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมเดิม สร้างให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ เพื่อให้ประเทศเติบโตอย่างเข้มแข็งและอย่างยั่งยืน ดังนั้นเพื่อกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือในการทำวิจัยและพัฒนา EECi จึงได้เปิดรับสมัครทีมงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าพัฒนาธุรกิจ (Business Development) จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฎิบัติงาน ณ EECi สำนักงานใหญ่ (วังจันทร์วัลเลย์ จ.ระยอง) โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Description)

 • ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล Technology/Business/Industry/Key Stakeholders ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของ EECi เพื่อสร้างความร่วมมือและผลักดันให้เกิดเป็นธุรกิจ
 • พัฒนาแผนงาน และประสานงานให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมในโครงการที่เป็นแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ ในอุตสาหกรรมเป้าหมายของ EECi
 • จัดทำข้อมูลและนำเสนอ EECi ในช่องทางต่างๆ เพื่อการพัฒนาความร่วมมือและการดึงดูดการลงทุน

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยี บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานในสายงานด้านการพัฒนาธุรกิจ การประสานงาน การจัดการโครงการ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 5 ปี
 • มีความรู้ ความเข้าใจสภาพและบริบทของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต
 • สามารถสื่อสาร (ไทย/อังกฤษ) ประสานงานกับบุคคลระดับต่างๆ ในภาครัฐและเอกชน และ/หรือชุมชน ได้เป็นอย่างดี

ทักษะที่จำเป็น

 • ทำงานเป็นระบบ ทำงานเป็นทีม และมีความยืดหยุ่นสูง
 • สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ได้อย่างรวดเร็ว สามารถปะติดปะต่อเรื่อง โดยการเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายแหล่งได้ดี
 • มีความคิดริเริ่ม และสามารถปรับแนวทางดำเนินงานให้สอดคล้องกับบริบทหรือสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปได้ด้วยตนเอง

ผู้สนใจสามารถส่งประวัติพร้อมรูปถ่ายมาที่ info@eeci.or.th ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564

เกี่ยวกับเรา

EECi พัฒนาขึ้นให้เป็นพื้นที่ที่มีระบบนิเวศนวัตกรรมที่เหมาะสม ช่วยส่งเสริมให้เกิดการทำวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย รวมถึงชุมชนในพื้นที่ เพื่อช่วยยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมเดิม รวมถึงสร้างให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ ทั้งในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกและในพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ

EECi ประกอบด้วย 4 เมืองนวัตกรรมขนาดใหญ่ เป็นแพลทฟอร์มสนับสนุนอุตสาหกรรมมุ่งเป้า ดังนี้ เมืองนวัตกรรมชีวภาพ (EECi BIOPOLIS) เมืองนวัตกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (EECi ARIPOLIS) เมืองนวัตกรรมอาหาร (FOOD INNOPOLIS) และเมืองนวัตกรรมการบินและอวกาศ (SPACE INNOPOLIS) รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์สำคัญที่จะจัดตั้งในพื้นที่ EECi อย่าง เครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน ระดับพลังงาน 3 GeV เป็นศูนย์กลางวิจัยด้านแสงซินโครตรอนชั้นแนวหน้าในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกในอนาคต มุ่งเน้นงานวิจัยด้านการแพทย์ เกษตร อุตสาหกรรม และอื่นๆ

footer-shape