• Home
  • / News
  • / EECi ลงพื้นที่กระตุ้นกล...

EECi ลงพื้นที่กระตุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเร่งปรับตัวสู่ Industry 4.0

Post Date : 29 July 2021

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 EECi ร่วมกับ NECTEC ลงพื้นที่ภาคตะวันออกให้ความรู้ สร้างความตระหนัก และกระตุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเร่งปรับตัวสู่ Industry 4.0 ด้วย IDA Platform โดยมีผู้ร่วมสัมมนากว่า 200 คน

งานสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นภายในงาน “Lean Industry 4.0 : Step by Step to the Smart Factory & Energy Management to Reduce Production Cost” ณ โรงแรม เดอะไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

โดยมี ดร. สุวัฒน์ โสภิตพันธ์ จาก NECTEC ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม IDA: Industrial IoT and Data Analytics Platform หรือแพลตฟอร์มไอโอทีและระบบวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการนำร่องของศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (Sustainable Manufacturing Center: SMC) ซึ่งแพลตฟอร์ม IDA เกิดจากความร่วมมือระหว่าง EECi ARIPOLIS และหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมการพัฒนาภาคการผลิตด้วยนวัตกรรม ยกระดับความสามารถของโรงงานสู่ Industry 4.0 ในอนาคต คุณวรวิทย์ จันทร์สีหราช ตัวแทนจาก NECTEC ให้ความรู้ในการนำ Smart Sensor มาใช้ในการทำ Smart Maintenance

และเพื่อให้ภาคการผลิตสามารถปรับตัวสู่ Industry 4.0 ตัวแทนจาก EECi ดร. รวีภัทร์ ผุดผ่อง ผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมืออุตสาหกรรมสมัยใหม่ ได้บรรยายเกี่ยวกับระบบการประเมินที่เรียกว่า “ดัชนีชี้วัดความพร้อมอุตสาหกรรมสมัยใหม่ (Smart Industry Readiness Index: SIRI)” ที่จะช่วยประเมินความพร้อมของโรงงานใน 3 ด้านหลัก คือ Process, Technology, และ Organization ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการประเมินจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการปฏิรูปอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ รวมทั้งช่วยสถานประกอบการ โรงงาน บริษัท รวมถึง SMEs สามารถกำหนดแนวทางในการยกระดับความสามารถสู่ 4.0 ตลอดจนให้ประเทศไทยมี Big Data ข้อมูลสถานภาพความพร้อมของอุตสาหกรรมไทยในระดับมหภาคที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถนำมาใช้ในการตัดสินใจและกำหนดนโยบายระดับชาติ ส่งผลให้นโยบาย Thailand 4.0 เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และประเทศไทยเติบโตได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

footer-shape