• Home
  • / News
  • / EECi กับการปลูกพืชภายใต...

EECi กับการปลูกพืชภายใต้การควบคุมสภาพแวดล้อม (Controlled Environment Agriculture: CEA)

Post Date : 14 March 2023

ในตอนที่แล้วเราได้พูดถึงแนวโน้มเทคโนโลยีทางการเกษตร ซึ่งในปี 2023 เราจะเห็นการขยายตัวของระบบการปลูกพืชภายใต้การควบคุมสภาพแวดล้อม (Controlled environment agriculture : CEA) ซึ่งจะมีการนำระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้งานมากขึ้น รวมถึงการใช้งานปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ลดความผิดพลาดของมนุษย์ และลดต้นทุนแรงงานเมื่อเทียบกับวิธีการทําการเกษตรแบบดั้งเดิม

อย่างไรก็ตาม แม้ว่า CEA จะช่วยเสริมประสิทธิภาพของการเกษตร แต่เกษตรกรอาจพบข้อจำกัดบบางประการที่ทำให้ไม่สามารถปรับตัวได้เร็วเท่าปริมาณความต้องการของโลก

โจทย์ที่สำคัญคือเรื่องของต้นทุนการดําเนินงาน อุปกรณ์ภายในระบบ องค์ความรู้ ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งต้องมีการพัฒนาปรับปรุงให้เหมาะสมกับแต่ละภูมิภาค

EECi จึงได้กำหนดให้ “นวัตกรรมการเกษตร (#ModernAgriculture)” เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมมุ่งเป้าที่มีความสำคัญ เพื่อให้ประเทศไทยมุ่งสู่การเกษตรแบบที่เน้นการเพิ่มมูลค่าและความยั่งยืน ทั้งยังได้จัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานสำคัญเพื่อการทำเกษตรสมัยใหม่ อาทิ โรงเรือนอัจฉริยะ และ โรงงานผลิตพืช สำหรับพัฒนาพันธุ์พืชให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้มากขึ้น และลดระยะเวลาการเพาะปลูกน้อยลง ด้วยการพัฒนาและส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตั้งแต่การปรับปรุงพันธุ์ การเพาะปลูก ไปจนถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์

นอกจากนี้ ยังได้มีการนำระบบ High Throughput Phenotyping Screening ที่มีทั้งในระดับโรงเรือนและระดับภาคสนาม โดยโรงเรือนปลูกพืชฟีโนมิกซ์ของ EECi จะมีระบบในการตรวจสอบการทำงานของพืชที่ตอบสนองต่อสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ซึ่งเป็นเงื่อนไขความสำเร็จที่สำคัญของการร่นระยะเวลาของการการปรับปรุงพันธุ์ ให้ได้ลักษณะดีเด่นเร็วขึ้นให้ทันกับความต้องการของตลาดและเกษตรกร รวมทั้งมีการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ สำหรับการเพาะปลูกในระบบ Plant Factory เน้นการประยุกต์เพื่อพัฒนาต้นแบบและการสาธิตเทคโนโลยีการผลิตพืชมูลค่าสูงในระบบโรงเรือนแบบปิด

EECi ยังตอบโจทย์อีกหนึ่งความท้าทายที่สำคัญในการส่งเสริมความรู้ของเกษตรกรให้สามารถใช้ประโยชน์เทคโนโลยีได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ การเพิ่มทักษะแรงงานเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับอนาคตของ การเตรียมแรงงานด้าน System Integrator และระบบสนับสนุนอื่นๆ ให้เท่าทันกับการเติบโตของเทคโนโลยี ด้วยการจัดตั้ง Reskill-Upskill-New skill Academy (EECi RUNs Academy) เพื่อเพิ่มทักษะขั้นสูงและทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานสมัยใหม่ให้กับกำลังคนทั้งจากภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรม โดยยึดหลักการขับเคลื่อนตามความต้องการของอุตสาหกรรม (Demand Driven) เป็นสำคัญ

กดติดตาม EECi เพื่อรับข่าวสารด้านนวัตกรรมที่น่าสนใจ

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0-2564-8000  email: info@eeci.or.th

=================================

Eastern Economic Corridor of Innovation (EECi)

Integrate Technologies, Accelerate Innovation

https://www.eeci.or.th/th/home

=================================

footer-shape