• Home
  • / News
  • / สวทช. อว. ลงนามความร่ว...

สวทช. อว. ลงนามความร่วมมือข้อตกลงคุณธรรม โครงการระบบครุภัณฑ์โรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ๑ ระบบ เพื่อความคุ้มค่าและโปร่งใส

Post Date : 29 July 2021

(๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓) ณ อาคาร สวทช. โยธี : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โครงการระบบครุภัณฑ์โรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ๑ ระบบ กับคณะผู้สังเกตการณ์ จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เพื่อความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า สวทช. หน่วยงานวิจัยและพัฒนา ดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในโครงการเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EECi จะมีการดำเนินโครงการระบบครุภัณฑ์โรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ๑ ระบบ ซึ่งโครงการฯ นี้ ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต (คณะกรรมการ ค.ป.ท.) ให้เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม ประจำปี ๒๕๖๓ โดยได้มีการลงนามในข้อตกลงคุณธรรมร่วมกัน ๒ ฝ่าย ระหว่าง สวทช. และคณะผู้สังเกตการณ์ ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ หลังจากนี้ คณะผู้สังเกตการณ์ฯ จะเข้ามาร่วมสังเกตการณ์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตลอดระยะเวลาของโครงการจนถึงสิ้นสุดสัญญา เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถตรวจสอบได้ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

footer-shape