• Home
  • / News
  • / สวทช. ผนึก สพฐ. จัดค่าย ...

สวทช. ผนึก สพฐ. จัดค่าย EEC Innovation Youth Camp ด้านการแพทย์และสุขภาพ สอดคล้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพื้นที่ EEC

Post Date : 2 March 2023

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  โดยฝ่ายวิชาการ หลักสูตร และสื่อการเรียนรู้ ร่วมกับ สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ร่วมจัดกิจกรรมค่าย EEC Innovation Youth Camp การแพทย์และสุขภาพ  สำหรับโรงเรียนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 13 –  15 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี  มีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 18 โรงเรียน นักเรียน 142 คน และ ครู 18 คน รวม 160 คน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียนให้กับนักเรียน และครูผู้สอน ได้เห็นถึงความสำคัญของการวิจัยและนวัตกรรมต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยปูความรู้พื้นฐานให้มีความรู้ความเข้าใจด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STEAM) และเตรียมกำลังคนให้มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก Eastern Economic Corridor : EEC  

.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/…/acm-eec-innovation-youth-camp/

ที่มา

https://www.facebook.com/NSTDATHAILAND

#EEC #การแพทย์และสุขภาพ #STEM #ครู #นักเรียน #การจัดการเรียนการสอน #การศึกษา

 #ค่ายวิทยาศาสตร์ #NSTDA #EECi

footer-shape