• Home
  • / News
  • / ศูนย์ประเมินสรีระวิท...

ศูนย์ประเมินสรีระวิทยาและรูปลักษณ์ขั้นสูงของพืช Plant Phenomics Center @ EECi

Post Date : 29 July 2021

พันธุ์พืชถือเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญต่อที่มีผลปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ลักษณะของพันธุ์พืชที่เป็นที่ต้องการนั้นมีทั้งในแง่ของการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค (รูปลักษณ์ สีสัน รสชาติ คุณค่าทางอาหาร) และการตอบสนองความต้องการของเกษตรกร (ความต้านทานโรคและแมลง ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม) 

การได้มาซึ่งพันธุ์พืชที่มีลักษณะเป็นที่ต้องการหรือมีความใกล้เคียงกับความต้องการมากที่สุด ต้องเริ่มจากการศึกษาลักษณะสรีระวิทยาและรูปลักษณ์ขั้นสูงหรือฟีโนไทป์ (Phenotypic Characterization) ของพืชในเชิงลึก เช่น ลักษณะทางการเกษตรของ ต้น ดอก ราก เมล็ด คุณสมบัติทางเคมีของผลผลิต ความต้านทานโรค และการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม ซึ่งต้องใช้เวลานานในการปลูกประเมิน ประกอบกับต้องควบคุมสภาวะแวดล้อม (ปริมาณธาตุอาหาร น้ำ แสง ความชื้นในดิน/อากาศ อุณหภูมิ โรค และแมลง) ซึ่งโดยปกติควบคุมได้ยากและมีความแปรปรวนสูง

EECi ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศไทยให้มุ่งสู่การเกษตรแบบที่เน้นการเพิ่มมูลค่าและความยั่งยืน การปรับเปลี่ยนจากการทำเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) สู่การเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farming) ด้วยการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้มข้นมากขึ้น ตั้งแต่การปรับปรุงพันธุ์ จึงเป็นที่มาของการจัดตั้ง “ศูนย์ประเมินสรีระวิทยาและรูปลักษณ์ขั้นสูงของพืช (Plant Phenomics Center)” ขึ้นภายในพื้นที่ของ EECi 

Plant Phenomics Center จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนการศึกษาลักษณะการแสดงออกของพืช ทั้งทางด้านสรีรวิทยาและการสร้างผลผลิตที่ตอบสนองต่อสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ผ่านการประยุกต์ใช้ระบบประเมินสรีระวิทยาและรูปลักษณ์ขั้นสูงของพืชอย่างรวดเร็วและแม่นยำ (High throughput Phenotyping) และ ระบบ Image Analysis ที่ประกอบไปด้วย Chlorophyll Fluorescence Units, Thermal Imaging Unit และ Hyperspectral Imaging Unit และรองรับการประมวลผลในรูปแบบ 3D imaging (3D Laser Scanning) ที่จะสามารถถ่ายภาพสรีระวิทยาและรูปลักษณ์ขั้นสูงของพืชได้ทั้งต้นพืชส่วนเหนือดินและส่วนรากและหัวใต้ดินของพืช ภายใต้การควบคุมด้วยระบบสายพานลำเลียงอัตโนมัติ มีระบบรดน้ำและชั่งน้ำหนักที่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้ 

ศูนย์แห่งนี้สามารถตรวจวัดต้นพืชที่มีขนาดความสูงได้ถึง 2.5 เมตร และมีความกว้างทรงพุ่มที่ 1.5 เมตร ในแบบไม่ทำลายต้น ที่สามารถตรวจวัดได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ ด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติ และมีโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลที่สอดคล้องกับ parameter ต่าง ๆ ที่จำเป็น

ความรู้ด้านสรีรวิทยาและชีววิทยาที่ได้มานี้จะช่วยในการคัดเลือกพันธุ์ที่มีศักยภาพ สามารถคัดเลือกได้พันธุ์พืชที่ให้ผลผลิตเชิงปริมาณที่สูงควบคู่กับมีคุณสมบัติที่ดี ทนต่อสภาวะแวดล้อมที่จำกัด เช่น ทนแล้ง ทนน้ำท่วม ต้านทานต่อการระบาดของโรคและแมลง และยังรวมไปถึงการคัดเลือกพันธุ์ที่มีคุณสมบัติ เชิงคุณภาพ เช่น มีปริมาณธาตุอาหารสูง มีคุณสมบัติตอบโจทย์ความต้องการของตลาด เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและจุดขายให้กับพืช ยิ่งหากได้มีการใช้กระบวนการจัดการและการควบคุมการเติบโตของพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้เกษตรแม่นยำที่สามารถติดตามและคาดการณ์สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปสำหรับการให้ปุ๋ยและน้ำในปริมาณที่เหมาะสม ก็จะยิ่งช่วยให้พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรของไทยให้เติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน
 
กดติดตาม EECi เพื่อรับข่าวสารด้านนวัตกรรมที่น่าสนใจ
ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0-2564-8000  email: info@eeci.or.th

footer-shape