• Home
  • / News
  • / ร่วมขับเคลื่อนโครงกา...

ร่วมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาทักษะด้าน Industrial Internet of Things (IIoT) แบบเข้มข้น เพิ่มทักษะบุคลากรอาชีวศึกษาในเขต EEC สู่ตลาดแรงงานอุตสาหกรรมขั้นสูง อย่างมีคุณภาพ วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 15.00-16.00 ติดตาม Live FB และ www.youtube.com/nectec

Post Date : 29 July 2021

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ขอเชิญร่วมงานเปิดตัว โครงการพัฒนาทักษะด้าน Industrial Internet of Things (IIoT) แบบเข้มข้น สำหรับการพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษา และ การแข่งขันขัน IoT Hackathon 2021 Gen R เพื่อเพิ่มทักษะภาคปฏิบัติที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี Industrial IoT แบบเข้มข้น (ออกแบบระบบ ติดตั้ง ใช้งาน ดูแลรักษา) ให้กับครูและนักเรียนระดับ ปวส. ของสถาบันอาชีวศึกษาใน เขตพื้นที่ EEC โดยมีเป้าหมายในการสร้างแรงงานวิชาชีพขั้นสูงเพื่อรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม

ผู้สนใจสามารถร่วมงานได้ใน วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564  เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมระยองรีสอร์ท ห้องระยองแกรนด์บอลรูม จังหวัดระยอง

พร้อมรับชมสดผ่าน Facebook Live https://www.facebook.com/EECiThailandและ www.youtube.com/nectec

#IIoT #IndustrialInternetofThings #อาชีวศึกษา #Industry4.0

footer-shape