• Home
  • / News
  • / ยกระดับการผลิตสู่อุต...

ยกระดับการผลิตสู่อุตสาหกรรม 4.0 Thailand i4 Index

Post Date : 13 February 2023

การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในระดับโรงงานอุตสาหกรรมเป็นเรื่องที่ยากในการขยายขนาดให้ครอบคลุมทั้งโรงงานในคราวเดียว ผู้บริหารต้องมีการวางแผนในการเติบโตบนฐานอุตสาหกรรม 4.0 อย่างรอบคอบและเป็นระบบ

ในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมา บริษัทหลายแห่งได้เริ่มก้าวไปข้างหน้าด้วยการทุ่มความพยายามในการที่จะยกระดับการผลิตสู่อุตสาหกรรม 4.0 และได้ตระหนังถึงใช้ประโยชน์ที่เกิดจาก Data Analytics, AI และ Machine Learning (ML) ทั้งในแง่ของการเพิ่มกําลังการผลิต การลดความสูญเสีย การเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าและสังคม

การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลกําลังปฏิวัติทุกด้านของการผลิต ทั้งในแง่ของกระบวนการผลิตและผลผลิต รวมถึงไปผู้คนตลอด supply chain การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพิ่มโอกาสให้ผู้บริหารในการตัดสินใจที่ถูกต้องมากขึ้น สร้างโอกาสใหม่ให้พนักงานในการพัฒนาทักษะ (upskilling) การปรับแปลงทักษะ (reskilling) และเปิดโอการในการทำงานร่วมกันระหว่างสายงาน ช่วยให้องค์กรสามารถดึงดูดและรักษาผู้มีความสามารถได้ดีขึ้น และปรับปรุงความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน และพัฒนาความพึงพอใจของพนักงาน

ลูกค้าเกิดความพึงพอใจอันเนื่องมาจากระยะเวลารอคอยสินค้าที่ลดลง การพัฒนาสินค้าใหม่ที่ตรงตามความต้องการมากขึ้นและการบริการลูกค้าที่ดีขึ้น การลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเกิดขึ้นได้จากการปล่อยมลพิษที่น้อยลง ของเสียที่ลดลง และการใช้พลังงานและวัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน กระบวนการผลิต และบุคลากรเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะบรรลุผล มีองค์ประกอบและแนวทางการดำเนินงานที่แตกต่างกันไปตามรูปแบบของแต่ละองค์กร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ขนาดขององค์กร เป้าหมาย วัฒนธรรมการทำงาน โครงสร้างพื้นฐานด้านไอที รวมถึงความพร้อมในการก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0

กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จึงได้มีการคิดค้นดัชนีชี้วัดความพร้อมของอุตสาหกรรมไทย (Thailand i4.0 Index) ขึ้น  เพื่อเป็นตัวชี้วัดที่มีความเหมาะสมกับบริบทประเทศและสังคมไทยมากที่สุด

ข้อดีของ Thailand i4.0 Index คือองค์กรจะไม่ได้รู้แค่ว่าตนต้องปรับปรุงในด้านใด แต่ยังช่วยจัดลำดับว่าควรปรับปรุงด้านใดก่อน เพราะ Index นี้มีเครื่องมือที่จะช่วยจัดลำดับความสำคัญและชี้แนวทางในการปรับปรุงองค์กร ด้วย “การประเมิน KPI”  ซึ่งจะเป็นการประเมินความสำคัญของดัชนีชี้วัดที่ส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กรมากที่สุด

ดัชนีชี้วัดระดังความพร้อมแบ่งออกเป็น 6 มิติหลัก และ 17 มิติย่อย ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ https://www.thindex.or.th/

กดติดตาม EECi เพื่อรับข่าวสารด้านนวัตกรรมที่น่าสนใจ

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม email: info@eeci.or.th

=================================

Eastern Economic Corridor of Innovation (EECi)

Integrate Technologies, Accelerate Innovation

https://www.eeci.or.th/th/home

=================================

ที่มา

https://www.mckinsey.com/capabilities/operations/our-insights/capturing-the-true-value-of-industry-four-point-zero

footer-shape