• Home
  • / News
  • / ความคืบหน้าโครงการก่...

ความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง EECi

Post Date : 29 July 2021

EECi ถือเป็นหนึ่งในโครงการที่สำคัญระดับชาติ โดยได้เริ่มการก่อสร้างในเฟสแรกตั้งแต่ปี 2562 ซึ่งเป็นในส่วนของถนนและระบบสาธารณูปโภค ควบคู่ไปกับการพัฒนาพื้นที่ community zone และ solar farm วันนี้เราจะขอ Update ความคืบหน้าของโครงการ EECi กัน

หากมองในภาพรวม แผนการพัฒนา EECi เป็นแผนการลงทุนระยะยาว โดยวางแผนไว้ถึง 20 ปี โดยจะมีสัดส่วนการลงทุนใน 10 ปีแรกค่อนข้างมาก ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการทำวิจัยและพัฒนา อาทิ โรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี่ โรงเรือนอัจฉริยะ ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) เครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV  และการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่ EECi

ในส่วนของการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่ EECi มีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 55% โดยคาดว่าประมาณเดือนมิถุนายน 2564 การก่อสร้างจะแล้วเสร็จ และพร้อมให้หน่วยงานต่าง ๆ อาทิ สวทช. หน่วยงานรัฐ เอกชน สามารถเข้าใช้พื้นที่ในอาคารสำนักงานใหญ่ EECi โดยเข้าตกแต่งพื้นที่ได้ในช่วงปลายปี 2564

สำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลักอย่าง ถนน และระบบสาธารณูปโภค ก็แล้วเสร็จไปกว่า 90% โดย กลุ่มปตท. ซึ่งเป็นพันธมิตรหลักในการร่วมพัฒนา EECi ได้ลงทุนในพื้นที่ไปกว่า 3,000 ล้านบาท โดยมุ่งมั่นให้เป็นหนึ่งในต้นแบบเมืองอัจฉริยะของประเทศ    

EECi จะเปิดใช้งานในช่วงกลางปีหน้า โดยกลุ่มแรกที่จะเข้าไปคือทีมที่ดูแลเรื่องการบริหาร EECi กลุ่มที่สองที่จะตามเข้าไปก็คือกลุ่มของ Biorefinery โดยจะเป็นวิศวกรที่มาจากบริษัทร่วมทุนที่จะเข้าไปเรื่องการดูแลจัดตั้งโรงงานต้นแบบ Biorefinery

กลุ่มที่สามก็จะเป็นในส่วนของทีมของ SMC หรือศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน ซึ่งจะเริ่มการลงทุนจัดตั้งศูนย์เพื่อให้พร้อมเปิดใช้งานในปลายปีหน้า เพื่อเป็นศูนย์สาธิตด้านอุตสาหกรรมอัจฉริยะ พัฒนาแพลตฟอร์มที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต ผู้พัฒนาระบบ (SI) นวัตกร นักวิจัย ตลอดจนนักศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดเตรียมไว้ให้ ทั้งในรูปแบบการสาธิต การเรียนรู้ และการทดลองปฏิบัติจริง ได้แก่ เครื่องมือประเมินความพร้อมสู่อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0 Assessment Tools) สายการผลิตเพื่อการเรียนรู้ (Learning Station/Line) และ แพลตฟอร์มทดสอบ (testbed/sandbox) รวมไปถึงกิจกรรมวิจัยเพื่อการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ

นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มที่ทำเรื่องเกษตรสมัยใหม่ กลุ่มที่ทำเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน กลุ่มที่ทำเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่อุตสาหกรรมในพื้นที่ ซึ่งทั้งหมดนี้จะไปรวมอยู่ที่ EECi Headquarter เพื่อไปทำงานร่วมกับชุมชนและอุตสาหกรรมในพื้นที่

สรุปว่า EECi จะพร้อมเปิดใช้งานตั้งปีหน้าเป็นต้นไป และจะทยอยเปิดพื้นที่ตามความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จะเสร็จต่อไปในอนาคต

กดติดตาม EECi เพื่อรับข่าวสารด้านนวัตกรรมที่น่าสนใจ

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0-2564-8000  email: info@eeci.or.th

footer-shape