• Home
  • / News
  • / กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรง...

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดอาคารศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะ (Intelligence Operation Center: IOC) ณ EECi จันทร์วัลเลย์ จ.ระยอง

Post Date : 29 July 2021

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะ (Intelligence Operation Center หรือ IOC) ซึ่งตั้งอยู่ในโครงการจันทร์วัลเลย์ จ.ระยอง ที่ออกแบบภายใต้แนวคิดเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยมีปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ ผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมรับเสด็จฯ พร้อมร่วมนิทรรศการนำเสนอความคืบหน้าการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EECi รวมถึงทอดพระเนตรพื้นที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่ EECi ในวังจันทร์วัลเลย์ จ.ระยอง

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 – สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) ประจำปีการศึกษา 2562 รวมทั้งพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้แทนนักเรียนโรงเรียนกำเนิดวิทย์ (KVIS) ที่สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 3 หลังจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะ (Intelligence Operation Center หรือ IOC) ของกลุ่ม ปตท. ซึ่งตั้งอยู่ในโครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ออกแบบภายใต้แนวคิดเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ครบทั้ง 7 ด้าน ตามหลักเกณฑ์ที่จะต้องมีศูนย์กลางในการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคของเมืองอย่างเบ็ดเสร็จและมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบปฏิบัติการและระบบติดตามที่ทันสมัย

ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ร่วมกล่าวถวายรายงานเกี่ยวกับเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor of Innovation (EECi) ว่าจะเป็นแหล่งพัฒนางานวิจัยขยายผล (Translational Research) และเป็นแหล่งปรับแปลงเทคโนโลยีขั้นสูงจากต่างประเทศ (Technology Localization) ให้เข้ากับบริบทของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน โดยจะมีอาคารสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ จ.ระยอง ปัจจุบันการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่ EECi มีความคืบหน้ากว่า 50% จะแล้วเสร็จเดือนกรกฎาคม 2564 พร้อมให้หน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน เข้าตกแต่งพื้นที่ และสามารถเปิดดำเนินการได้ปลายปี 2564 โดย EECi ได้ดำเนินการมุ่งพัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

จากนั้นทรงทอดพระเนตรพื้นที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่ EECi ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาด 96 ไร่ มีพื้นที่อาคารในระยะแรก 40,000 ตารางเมตร กลุ่มอาคารมีลักษณะเป็นโรงงานต้นแบบและมีอาคารที่มีความสูงระหว่างชั้นมากเป็นองค์ประกอบสำคัญ นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำคัญของประเทศ โดยในระยะแรก จะเป็นที่ตั้งของ

– โรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรีเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพของประเทศ

– โรงเรือนฟีโนมิกส์เพื่อศึกษาการตอบสนองของพืชต่อสภาพแวดล้อม

– โรงงานผลิตพืชหรือ Plant Factory ขนาดใหญ่

– ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน เพื่อรองรับการประยุกต์แนวคิดอุตสาหกรรม 4.0 ในอุตสาหกรรมไทย

– ห้องปฏิบัติการทดสอบยานยนต์อัตโนมัติแบบไร้คนขับหรือกึ่งไร้คนขับ เป็นต้น

ตัวอาคารออกแบบให้สามารถรองรับการใช้งานที่หลากหลาย รองรับการเปลี่ยนแปลงประเภทกิจกรรมและการขยายตัวของกิจกรรมต่างๆ ได้สะดวก โดยพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารได้ออกแบบในลักษณะ Modular Design สามารถใช้งานแต่ละยูนิตแยกจากกัน หรือรวมกันเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ได้

EECi ได้จัดให้มีพื้นที่ส่วนกลางแบบรวมศูนย์เพื่อส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ทำงานในพื้นที่ และเอื้อต่อการเชื่อมต่อกับแหล่งความรู้อื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทั้งยังมีส่วนแสดงนิทรรศการเพื่อสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้กับภาคอุตสาหกรรมและชุมชน และจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงการทำงานร่วมกับกับผู้เชี่ยวชาญจากทั้งภายในและภายนอกประเทศได้โดยง่ายกดติดตาม EECi เพื่อรับข่าวสารด้านนวัตกรรมที่น่าสนใจต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0-2564-8000 email: info@eeci.or.th

=================================

Eastern Economic Corridor of Innovation (EECi)Integrate Technologies, Accelerate Innovationhttps://www.eeci.or.th/

=================================

อ้างอิงที่มาข้อมูลกรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันวิทยสิริเมธี และ
โรงเรียนกำเนิดวิทย์ พร้อมติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ (www.pttplc.com)

footer-shape