th | en
th | en

Services Catalog

บริการด้านการพัฒนาทักษะบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
บริการด้านการพัฒนาทักษะบุคลากรภาคเกษตร
บริการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านอุตสาหกรรมอาหาร
บริการด้านการพัฒนาทักษะบุคลากรภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) หน่วยงานสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมด้านอาหารแบบครบวงจรให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทุกขนาด ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบในระดับ Startups SMEs บริษัทขนาดใหญ่ และบริษัทต่างชาติที่ต้องการลงทุนในประเทศไทย โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร มีการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดระบบนิเวศน์การวิจั อ่านต่อ
บริการด้านการฝึกอบรม และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับบุคลากร ทั้งในระดับพื้นฐาน ระดับมืออาชีพ และระดับองค์กร
บริการด้านการพัฒนาทักษะบุคลากรภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
Digital and Technology Training โดยเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ให้บริการด้านการฝึกอบรม และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับบุคลากร ทั้งในระดับพื้นฐาน ระดับมืออาชีพ และระดับองค์กร โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะเดิม (Upskill) เพิ่มเติมทักษะใหม่ (Reskill) การบริหารจัดการ (Management) และความชำนาญ (Proficiency) ในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ท อ่านต่อ
บริการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ @สำนักงานใหญ่ EECi จ.ระยอง
บริการด้านการพัฒนาทักษะบุคลากรภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
ความท้าทายของยุคสมัยที่ขับเคลื่อนไปด้วยเทคโนโลยีสู่การเป็นอุตสาหกรรม 4.0 จำเป็นต้องอาศัยการพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถเฉพาะด้านและการบริหารจัดการ ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน หรือ SMC: Sustainable Manufacturing Center ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาทักษะความสามารถของผู้ที่ต้องการเพิ่มความรู้เพื่อนำไปสร้างมูลค่า ต่อยอด และพัฒนาให้ก้าวทันต่อยุคสมัย โดยปัจจุบันมีหลักสูตรฝึกอบรม ดังนี้ ทักษะเชิงเทคนิคท อ่านต่อ
บริการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาทางวิชาการและเทคนิค @สำนักงานใหญ่ EECi จ.ระยอง
บริการด้านการพัฒนาทักษะบุคลากรภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต หรือ Career for the Future Academy เป็นหน่วยงานภายใต้ สวทช. ที่ให้บริการฝึกอบรม และให้คำปรึกษาทางวิชาการและเทคนิค เพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของบุคลากรในภาคการผลิตและบริการของประเทศไทย ภายใต้วิสัยทัศน์ “มุ่งยกระดับขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของภาคการผลิตและบริการไทยให้เป็นมืออาชีพ” โดยมีกิจกรรมการให้บริการพัฒนากำลังคน อาทิ Seminar, อ่านต่อ
บริการสอบวัดระดับความรู้และพื้นฐานด้านไอทีด้วยมาตรฐานสากล (ITPE)
บริการด้านการพัฒนาทักษะบุคลากรภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที Information Technology Professional Examination: ITPE ได้ร่วมมือกันระหว่างกลุ่มภาคี 7 ประเทศ คือ ญี่ปุ่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม พม่า มองโกเลีย และไทย ภายใต้ชื่อ Information Technology Professionals Examination Council: ITPEC ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวฯ เป็นหนึ่งในมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาค โดยจะร่วมกันจัดสอบเพื่อวัดระดับความรู้และทักษะพื้นฐานด้านไอท อ่านต่อ
บริการการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ e-Learning
บริการด้านการพัฒนาทักษะบุคลากรภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
บริการการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ e-Learning มีหลักสูตรฝึกอบรมให้เลือกกว่า 100 บทเรียน และคลิป Video ให้ความรู้ด้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีอีกมากมาย ซึ่งได้แบ่งเป็นหมวดหมู่ให้เข้าถึงง่าย ไม่ว่าจะเป็น หลักสูตรฝึกอบรมตามสายงานอาชีพ และตามกลุ่มอุตสาหกรรม เรียนง่ายๆ ไม่จำกัดหลักสูตร แถมราคาเบาๆ เหมาจ่าย แบบบุฟเฟต์ เพียงเดือนละ 399 บาท เท่านั้น เรียนหลักสูตรโดนๆ ได้ที่ https://elearn.career อ่านต่อ
บริการค้นหางานและบุคลากรเฉพาะกลุ่ม STI และ STEM
บริการด้านการพัฒนาทักษะบุคลากรภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
ให้บริการ JobSTI  Website สำหรับ คนหางาน /งานหาคน โดยเฉพาะกลุ่มคนในวงการ STI (Science Technology and Innovation) และ STEM (Science Technology Engineer and Mathematic) ที่สามารถค้นหางานและบุคลากร โดยใช้คำค้นทางเทคนิค และ Technical skill ได้ เช่น #AI #Biotechnology เป็นต้น อ่านต่อ
footer-shape