th | en
th | en

Services Catalog

บริการให้คำปรึกษาแก่ภาคอุตสาหกรรม
การประเมินผลความพร้อมผู้ประกอบการไทย
บริการให้คำปรึกษาเทคโนโลยี
บริการผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม ธุรกิจ ทรัพย์สินทางปัญญา และกฎหมายทรัพยสินทางปัญญา
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) - บริการแสงซินโครตรอน และ บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์
บริการโรงงานต้นแบบวิจัยแบตเตอรีวัสดุทางเลือกที่มีความปลอดภัยสูง
บริการให้คำปรึกษาแก่ภาคอุตสาหกรรม
บริการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อสนับสนุนการยกระดับและเตรียมความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมไทยให้เข้าสู่ยุคดิจิทัล (อุตสาหกรรม 4.0) รวมถึงการนำเทคโนโลยีเข้าไปใช้เพื่อยกระดับการผลิต ผู้ประกอบการจำเป็นต้องเตรียมพร้อมและปรับตัว บริการ “One-Stop Incentive Shop” ของศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) เป็นจุดเริ่มต้นในการให้คำปรึกษา แนะนำ และจัดลำดับความสำคัญในการยกระดับองค์กรสู่อุตสาหกรรม 4.0 บริการต่าง ๆ ประกอบด้วย •การตรวจความพร้อมของผ อ่านต่อ
footer-shape