th | en
th | en

Services Catalog

บริการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับ SMEs
บริการตรวจประเมินความพร้อมของโรงงานด้วยดัชนี้ชี้วัดระดับความพร้อมอุตสาหกรรม 4.0
บริการออกแบบ บริการผลิตต้นแบบ การทดสอบคุณภาพมาตรฐาน การทำ Market Validation
บริการถ่ายทอดเทคโนโลยี
บริการออกแบบและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ และผลิตชิ้นงานสามมิติ
บริการออกแบบมอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง
บริการออกแบบและพัฒนาระบบ IoT
บริการแพลตฟอร์ม IoT Cloud (NETPIE)
บริการตรวจวัดและสั่งการอุปกรณ์ระยะไกล (URCONNECT)
บริการแพลตฟอร์ม Industrial IoT และ Data Analytics (IDA) เพื่อการบริหารจัดการสายการผลิต
บริการแพลตฟอร์มระบุตำแหน่งในอาคาร (Unai)
บริการวิจัยและพัฒนาตามความต้องการเฉพาะด้าน
บริการเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร
บริการให้คำปรึกษาด้านเกษตรสมัยใหม่
บริการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับ SMEs
บริการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) มีภารกิจหลักในการช่วยเหลือ SMEs ให้สามารถประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจได้อย่างเหมาะสม เป็นกลไกในการเชื่อมโยงผู้ให้บริการเทคโนโลยี (Technology Service Providers)เข้ากับผู้ใช้เทคโนโลยี (Technology Users) วินิจฉัยความต้องการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ SMEs และสรรหาผู้เชี่ยวชาญที่ตรงโจ อ่านต่อ
footer-shape