th | en
th | en

บริการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับ SMEs

บริการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) มีภารกิจหลักในการช่วยเหลือ SMEs ให้สามารถประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจได้อย่างเหมาะสม

  • เป็นกลไกในการเชื่อมโยงผู้ให้บริการเทคโนโลยี (Technology Service Providers)เข้ากับผู้ใช้เทคโนโลยี (Technology Users)
  • วินิจฉัยความต้องการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ SMEs และสรรหาผู้เชี่ยวชาญที่ตรงโจทย์ความต้องการของ SMEs เข้าไปช่วยเหลือผู้ประกอบการในการแก้ปัญหาด้านเทคนิค ด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมหรือปรับปรุงกระบวนการผลิต ลดต้นทุน ลดพลังงาน และอื่นๆ
  • บริหารจัดการโครงการ พร้อมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการทำโครงการบางส่วน

ใครใช้บริการ ITAP ได้บ้าง?

  • นิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นไทยไม่ต่ำกว่า 51% หรือ กิจการร้านค้า หรือ วิสาหกิจชุมชนที่มีการจดทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐ
  • เป็น SMEs ตามนิยามของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) คือ รายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาท สำหรับภาคการผลิต และรายได้ไม่เกิน 300 ล้านบาท สำหรับภาคบริการและการค้า
  • มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ทำไมต้องใช้บริการ ITAP?

  • มีเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 1,500 ท่านที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขา และประสบการณ์ในการทำงานกับภาคเอกชนสามารถตอบโจทย์เทคโนโลยีของท่านทุกรูปแบบ
  • สนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการดำเนินโครงการบางส่วนตามหลักเกณฑ์ITAP
footer-shape