th | en
th | en

อุตสาหกรรมมุ่งเป้า

แบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูง และการขนส่งสมัยใหม่

ในอนาคตเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่จะมีบทบาทที่สำคัญมากในการการขนส่งทั้งคนและสินค้า เนื่องจากเครื่องยนต์สันดาปภายในสร้างผลกระทบโดยตรงกับปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก เทคโนโลยีแบตเตอรีประสิทธิภาพสูงจึงจะมีความสำคัญมากต่อการขนส่งคนและสินค้า นอกเหนือจากการเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในอุตสาหกรรมอื่นๆ แล้ว อุตสาหกรรมแบตเตอรี่เองก็เป็นอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่และจะมีมูลค่าสูงมากในอนาคต

การที่ประเทศไทยจะต่อยอดการเป็นฐานการผลิตยานยนต์เดิมไปสู่อุตสาหกรรมที่ต่อยอดจากอุตสาหกรรมยานยนต์เดิมและพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า และยานยนต์อัตโนมัติ (Autonomous Vehicles) ได้นั้นจำเป็นจะต้องผลักดันอุตสาหกรรมการผลิตแบตเตอรีประสิทธิภาพสูงให้เกิดขึ้นได้ประเทศด้วย ไม่เช่นนั้นแล้วผลประโยชน์ของประเทศก็จะขาดหายไปเป็นจำนวนมากเพราะราคายานยนต์ในอนาคตจะมาจากราคาของแบตเตอรีในสัดส่วนที่สูงมาก ในขณะเดียวกันก็ต้องพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ให้สามารถพึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุดทั้งในรูปแบบของรถยนต์ รถโดยสาร ระบบราง หรือแม้แต่การใช้งานเทคโนโลยียานยนต์ในรูปแบบใหม่ๆ เช่น AGV UAV/Drone อุปกรณ์สำรวจใต้น้ำ เป็นต้น โดยในระยะแรก EECi จะมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคุณภาพ เช่น เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ทดสอบแบตเตอรีประสิทธิภาพสูงทั้งขนาดที่ไม่ใหญ่นักสำหรับการใช้งานใน AGV UAV/Drone แบตเตอรีขนาดกลางสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า รถโดยสารไฟฟ้า รถรางไฟฟ้า ไปจนกระทั่งระบบกักเก็บพลังงานขนาดใหญ่ ในขณะที่โรงงานต้นแบบในการผลิตแบตเตอรีและการพัฒนาการใช้งานแบตเตอรีในรูปแบบใหม่ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้งานในชีวิตประจำวัน เช่นการใช้งานเพื่อการป้องการประเทศ (Dual use) รวมไปถึงการพัฒนาเทคโนโลยีการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าและระบบการควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ก็จะมีการดำเนินการในพื้นที่ EECi ด้วยเช่นเดียวกัน

นอกจากนั้นยานยนต์สมัยใหม่ เช่น รถยนต์ไฟฟ้า จำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีทางด้านวัสดุศาสตร์สมัยใหม่ในการลดน้ำหนักของตัวยานยนต์เอง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการขนส่ง (ลดภาระค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงาน) ในขณะที่ยานยนต์อัตโนมัติต้องอาศัยระบบแผนที่ความละเอียดสูงและระบบวิเคราะห์ข้อมูลและการตัดสินใจมีประสิทธิภาพสูงมาก (Artificial Intelligence)

แผนที่นำทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูงและขนส่งสมัยใหม่

เพื่อส่งเสริมให้อุตสาหกรรมการผลิตแบตเตอรีประสิทธิภาพสูงและยานยนต์สมัยใหม่เกิดขึ้นได้จริงในประเทศไทย EECi จึงได้จัดทำแผนที่นำทางและจะทยอยลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานทางด้านระบบคุณภาพเพื่อให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์และเกิดการเชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพ คือ

  • เทคโนโลยีการผลิตและประกอบแบตเตอรี (Battery/Energy Storage Pilot Production)
  • การทดสอบการใช้งานในสภาวะจริง (Energy Storage / Smart Energy Living Lab)
  • การทดสอบแบตเตอรี่ขนาดใหญ่กำลังไฟสูง (Extra Large-Current Performance & Field Testing for XL Energy Storage)
  • การทดสอบยานยนต์อัตโนมัติภายใต้สภาวะเสมือนจริง (Autonomous Vehicle Living Lab)
  • วิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอัตโนมัติและโครงสร้างน้ำหนักเบา (Vehicle System Integration)
  • การออกแบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Advanced Electronics Design)
  • การควบคุมยานยนต์และการนำทาง (Vehicle Control & Navigation)
  • เอไอเทคโนโลยีเพื่อยานยนต์อัตโนมัติ (AI for Autonomous Vehicle)
footer-shape