th | en
th | en

โครงสร้างพื้นฐานสำคัญ

เครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน ระดับพลังงาน 3 GeV

เครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน ระดับพลังงาน 3 GeV

โรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี

โรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี

ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC)

ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC)

พื้นที่ผ่อนปรนกฎระเบียบสำหรับกิจกรรมวิจัยและพัฒนา

พื้นที่ผ่อนปรนกฎระเบียบสำหรับกิจกรรมวิจัยและพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพระดับประเทศ

โครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพระดับประเทศ

โรงงานผลิตพืช

โรงงานผลิตพืช

เทคโนโลยีการประเมินสรีระวิทยาและรูปลักษณ์ขั้นสูงของพืช (Plant Phenomics Facility)

เทคโนโลยีการประเมินสรีระวิทยาและรูปลักษณ์ขั้นสูงของพืช (Plant Phenomics Facility)

โรงงานต้นแบบวิจัยแบตเตอรีวัสดุทางเลือกที่มีความปลอดภัยสูง

โรงงานต้นแบบวิจัยแบตเตอรีวัสดุทางเลือกที่มีความปลอดภัยสูง

โรงงานต้นแบบแบตเตอรีทางเลือกใหม่ ทางเลือกใหม่ในการพัฒนาแบตเตอรีประสิทธิภาพสูงที่มีความปลอดภัย ต้นทุนต่ำ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เสริมความเข้มแข็งของไทยในการสร้างความมั่นคง ทางด้านพลังงานของภูมิภาค ทั้งยังมีบริการเพื่อสนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนา อาทิ บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่และวัสดุขั้นสูง การวิเคราะห์ทดสอบ ประสิทธิภาพและคุณสมบัติแบตเตอรี่ เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Renewable Energy) และ Energy Storage System หรือ ESS สำหรับสถานีกักเก็บไฟฟ้าในรูปแบบต่างๆ

footer-shape