th | en
th | en

Services Catalog

ห้องปฏิบัติการวิจัยทางเคมีและชีวภาพ @สำนักงานใหญ่ EECi จ.ระยอง
โรงงานต้นแบบทดลองกระบวนการผลิตและการผลิตต้นแบบ @สำนักงานใหญ่ EECi จ.ระยอง
พื้นที่ทดลองกระบวนการผลิตและการผลิตต้นแบบ @สำนักงานใหญ่ EECi จ.ระยอง
โรงเรือนเพื่อการทดสอบการเพาะปลูกพืชในสภาวะควบคุม @สำนักงานใหญ่ EECi จ.ระยอง
โรงงานผลิตพืช @สำนักงานใหญ่ EECi จ.ระยอง
สำนักงานประสานงานวิจัยและการจัดตั้งธุรกิจเทคโนโลยี @สำนักงานใหญ่ EECi จ.ระยอง
ที่ดินเช่าระยะยาวเพื่อการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา @สำนักงานใหญ่ EECi จ.ระยอง
บริการพื้นที่เช่าเพื่อการวิจัยและพัฒนา @อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
บริการพื้นที่เช่าสำหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจการพัฒนาซอฟต์แวร์และ ARI (Automation Robotics & Intelligent System) @ซอฟต์แวร์พาร์ค จ.นนทบุรี
บริการห้องปฏิบัติการวิจัยทางเคมีและชีวภาพ @สำนักงานใหญ่ EECi จ.ระยอง
บริการพื้นที่เพื่อการวิจัยและนวัตกรรม
พื้นที่ห้องปฏิบัติการวิจัยทางเคมีและชีวภาพที่ได้รับการออกแบบสําหรับการวิจัยและพัฒนา วิศวกรรม รองรับกิจกรรมการประเมินผล วิเคราะห์และทดสอบ พร้อมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการดําเนินการวิจัยและพัฒนาขั้นสูง รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการสนับสนุนการผลิตเชิงพาณิชย์ จัดเตรียมพื้นที่แบบ Flexible Module ให้สามารถเลือกขนาดพื้นที่ห้องได้ตามความต้องการ ขนาดพื้นที่ 75 – 77 sq.m./module (flexible mo อ่านต่อ
footer-shape