th | en
th | en

Services Catalog

ห้องปฏิบัติการวิจัยทางเคมีและชีวภาพ
โรงงานต้นแบบทดลองกระบวนการผลิตและการผลิตต้นแบบ
พื้นที่ทดลองกระบวนการผลิตและการผลิตต้นแบบ
โรงเรือนเพื่อการทดสอบการเพาะปลูกพืชในสภาวะควบคุม
โรงงานผลิตพืช
สำนักงานประสานงานวิจัยและการจัดตั้งธุรกิจเทคโนโลยี
ที่ดินเช่าระยะยาวเพื่อการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา
ห้องปฏิบัติการวิจัยทางเคมีและชีวภาพ
บริการพื้นที่เพื่อการวิจัยและนวัตกรรม
พื้นที่ห้องปฏิบัติการวิจัยทางเคมีและชีวภาพที่ได้รับการออกแบบสําหรับการวิจัยและพัฒนา วิศวกรรม รองรับกิจกรรมการประเมินผล วิเคราะห์และทดสอบ พร้อมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการดําเนินการวิจัยและพัฒนาขั้นสูง รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการสนับสนุนการผลิตเชิงพาณิชย์ จัดเตรียมพื้นที่แบบ Flexible Module ให้สามารถเลือกขนาดพื้นที่ห้องได้ตามความต้องการ ขนาดพื้นที่ 75 – 77 sq.m./module (flexible mo อ่านต่อ
footer-shape