th | en
th | en

Services Catalog

บริการพื้นที่ผ่อนปรนกฎหมายสำหรับการวิจัย พัฒนา และการทดสอบสดลองอากาศยานไร้คนขับ และคลื่นความถี่ที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานไร้คนขับ @สำนักงานใหญ่ EECi จ.ระยอง
บริการเครื่องทดสอบภูมิคุ้มกันทางแม่เหล็กไฟฟ้า
บริการเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น
บริการทดสอบหาช่องโหว่ความปลอดภัยทางไซเบอร์
บริการซอฟต์แวร์ Tecnomatix
บริการแท่นทดสอบวัดประสิทธิภาพมอเตอร์ไฟฟ้า
บริการแท่นทดสอบวัดคุณลักษณะมอเตอร์ไฟฟ้า
บริการเครื่องมือจำลองความผิดปกติของมอเตอร์และระบบส่งกำลัง
บริการเครื่องมือวัดความสั่นสะเทือน
บริการพื้นที่ผ่อนปรนกฎหมายสำหรับการวิจัย พัฒนา และการทดสอบสดลองอากาศยานไร้คนขับ และคลื่นความถี่ที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานไร้คนขับ @สำนักงานใหญ่ EECi จ.ระยอง
บริการด้านวิเคราะห์ทดสอบและออกใบรับรอง
พื้นที่ผ่อนปรนกฎหมาย/กฎระเบียบสำหรับการพัฒนานวัตกรรมบนพื้นที่ EECi จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นกลไกสนับสนุนการทำนวัตกรรมของภาคอุตสาหกรรมได้อย่างคล่องตัว พื้นที่ผ่อนปรนกฎระเบียบดังกล่าว ถือเป็นสนามทดลองและทดสอบเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความปลอดภัย อนุโลมให้เกิดข้อผิดพลาดโดยไม่สร้างผลกระทบต่อส่วนอื่นๆ อีกทั้งช่วยเชื่อมโยงระหว่างผู้พัฒนานวัตกรรมกับหน่วยงานกำกับดูแล ก่อให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ อ่านต่อ
footer-shape