th | en
th | en

Services Catalog

บริการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับ SMEs
บริการตรวจประเมินความพร้อมของโรงงานด้วยดัชนี้ชี้วัดระดับความพร้อมอุตสาหกรรม 4.0
บริการออกแบบ บริการผลิตต้นแบบ การทดสอบคุณภาพมาตรฐาน การทำ Market Validation
บริการถ่ายทอดเทคโนโลยี
บริการออกแบบและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ และผลิตชิ้นงานสามมิติ
บริการออกแบบมอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง
บริการออกแบบและพัฒนาระบบ IoT
บริการแพลตฟอร์ม IoT Cloud (NETPIE)
บริการตรวจวัดและสั่งการอุปกรณ์ระยะไกล (URCONNECT)
บริการแพลตฟอร์ม Industrial IoT และ Data Analytics (IDA) เพื่อการบริหารจัดการสายการผลิต
บริการแพลตฟอร์มระบุตำแหน่งในอาคาร (Unai)
บริการวิจัยและพัฒนาตามความต้องการเฉพาะด้าน
บริการเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร
บริการให้คำปรึกษาด้านเกษตรสมัยใหม่
บริการถ่ายทอดเทคโนโลยี @สำนักงานใหญ่ EECi จ.ระยอง
บริการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (Technology licensing office: TLO) สวทช. มีวิสัยทัศน์และพันธกิจสำคัญ คือสนับสนุนและส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยและพัฒนาของ สวทช. ในรูปแบบการอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Technology Transfer and Technology Commercialization)  เพื่อให้มีการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ แก่ภาคธุรกิจและภาคการผลิต ทั้งขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ และสตาร์ทอัพ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ โดยมีเ อ่านต่อ
footer-shape