th | en
th | en

Services Catalog

บริการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับ SMEs
บริการตรวจประเมินความพร้อมของโรงงานด้วยดัชนี้ชี้วัดระดับความพร้อมอุตสาหกรรม 4.0
บริการออกแบบ บริการผลิตต้นแบบ การทดสอบคุณภาพมาตรฐาน การทำ Market Validation
บริการถ่ายทอดเทคโนโลยี
บริการออกแบบและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ และผลิตชิ้นงานสามมิติ
บริการออกแบบมอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง
บริการออกแบบและพัฒนาระบบ IoT
บริการแพลตฟอร์ม IoT Cloud (NETPIE)
บริการตรวจวัดและสั่งการอุปกรณ์ระยะไกล (URCONNECT)
บริการแพลตฟอร์ม Industrial IoT และ Data Analytics (IDA) เพื่อการบริหารจัดการสายการผลิต
บริการแพลตฟอร์มระบุตำแหน่งในอาคาร (Unai)
บริการวิจัยและพัฒนาตามความต้องการเฉพาะด้าน
บริการเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร
บริการให้คำปรึกษาด้านเกษตรสมัยใหม่
บริการออกแบบ บริการผลิตต้นแบบ การทดสอบคุณภาพมาตรฐาน การทำ Market Validation
บริการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
Thailand Science Park & Depa Acceleration Center  (TD-X Center) ช่วยเร่งการพัฒนาผู้ประกอบการทั้งรายเล็กและสตาร์ทอัพในการออกแบบและพัฒนาต้นแบบที่ครบวงจรอย่างรวดเร็ว เป็นศูนย์กลางในการดำเนินการประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน การให้ความรู้ คำแนะนำและหน่วยงานสนับสนุนเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับให้บริการออกแบบ บริการผลิตต้นแบบ การทดสอบคุณภาพมาตรฐาน การทำ Market Va อ่านต่อ
footer-shape