th | en
th | en

โรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี

โรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรีที่จะจัดตั้งที่เมืองนวัตกรรมชีวภาพในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi BIOPOLIS) เป็นโครงสร้างพื้นฐาน (Open access biorefinery infrastructure) สำหรับงานวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และเคมี ในการพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพ (Biobased products) ในระดับขยายขนาด สำหรับให้บริการหน่วยงานวิจัย มหาวิทยาลัย หรือบริษัทที่ประสงค์จะพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการ เพื่อเชื่อมต่อผลงานจากการวิจัยในระดับห้องปฏิบัติการ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรมต่อไป โรงงานต้นแบบนี้ให้บริการได้ตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำ (Upstream process) จนถึงกระบวนการปลายน้ำ (Downstream process) ของอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ จึงเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่จะตอบสนองความต้องการในการพัฒนานวัตกรรมของผู้ประกอบการได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยโรงงานต้นแบบนี้จะช่วยลดภาระของผู้ประกอบการทั้งทางด้านการเงินและเวลา เนื่องจากผู้ประกอบการไม่ต้องลงทุนและไม่เสียเวลาในการสร้างโรงงานต้นแบบ และเครื่องมือของตัวเอง อีกทั้งยังลดความเสี่ยงที่จะเกิดความล้มเหลว เนื่องจากผู้ประกอบการสามารถทดลองการผลิตในระดับขยายขนาดได้กับบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรงและสามารถทดลองเครื่องมือที่มีหลากหลาย เพื่อพัฒนากระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับเป้าหมายได้ก่อนที่จะลงทุนทำการผลิตจริงในระดับกึ่งอุตสาหกรรมและระดับอุตสาหกรรม สิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอันหนึ่ง ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างนวัตกรรมจากงานวิจัย

เมืองนวัตกรรมชีวภาพ (EECi BIOPOLIS) เป็นแพลทฟอร์มนวัตกรรมของเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ที่มุ่งส่งเสริมอุตสาหกรรมฐานชีวภาพตามนโยบาย B-C-G ของรัฐบาล (เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว) รวมถึงทิศทางการเกษตรของประเทศไทยจะต้องมุ่งสู่การเกษตรแบบที่เน้นการเพิ่มมูลค่าและความยั่งยืนด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมตอบโจทย์ ทั้งการเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอกับความต้องการที่เพิ่มขึ้น สร้างดุลยภาพระหว่างการเพิ่มปริมาณผลผลิตกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และมีความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศด้วย ซึ่งเมืองนวัตกรรมชีวภาพสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย ดังนี้ เกษตรสมัยใหม่ (innovative agriculture) เทคโนโลยีกระบวนการทางชีวเคมี (chemical and bioprocess technology) และชีวภัณฑ์ที่ให้คุณสมบัติพิเศษ (functional ingredients) โดยผลักดันให้ผลงานวิจัยได้รับการต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์อย่างแท้จริง เพื่อให้ประเทศเข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน

footer-shape