th | en
th | en

อีโคซิสเต็ม

การเข้าถึงแรงงานทักษะสูง

EECi เป็นศูนย์รวมในการการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมไทยจากการขับเคลื่อนด้วยปัจจัยการผลิตและประสิทธิภาพการผลิต ไปเป็นอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ด้วยการเชื่อมโยงการพัฒนากำลังคน สถาบันฝึกอบรมพัฒนาทักษะ ทุนการศึกษา และแหล่งงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

footer-shape