Organization

ดร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา

Executive Director

ทินกร หาญชนะ
ฝ่ายพัฒนาความร่วมมือ
ญาติกา สมร่าง
ฝ่ายพัฒนาความร่วมมือ
กิตติ ปุปผชาติ
ฝ่ายพัฒนาความร่วมมือ
ฉัตรชัย รัตนลาภ
ฝ่ายกลยุทธ์และการจัดการ
เอมอร อิ่มเจริญ
ฝ่ายกลยุทธ์และการจัดการ
นาถรพี นาวัลย์
ฝ่ายกลยุทธ์และการจัดการ
สุวรรณภา ทองธารา
ฝ่ายกลยุทธ์และการจัดการ
ศาศวัต มหบุญพาชัย
ฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ผไทฐ์ จีนเวชศาสตร์
ฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ภัสสร เครือน้ำคำ
ฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
วิศัลย์ศยา ศุภสาร
ฝ่ายพื้นที่สัมพันธ์และพัฒนากำลังคน