เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก Eastern Economic Corridor of Innovation

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 

ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ : 0-2564-8000 

e-mail: info@eeci.or.th