สวทช. นำผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมประจำปี 2560 สภาพัฒน์ฯ ขับเคลื่อนแผนฯ 12 สู่อนาคตประเทศไทย

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมและแสดงปาฐกถาพิเศษ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำผลงานวิจัยเข้าร่วมงานการประชุมประจำปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เรื่อง “ขับเคลื่อนแผนฯ 12 สู่อนาคตประเทศไทย” โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมและแสดงปาฐกถาพิเศษ ซึ่ง สวทช. ได้นำผลงานวิจัยไปร่วมแสดงในการประชุมดังกล่าว อาทิ EECi, Smart Mainternace for Industry 4.0, FARRM Series (Food and Agriculture Revolution Model,  BUBBLE Fit : ระบบการควบคุมและเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำ, โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 และ Food Innovation เป็นต้น โดยมี ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการ สวทช. ให้การต้อนรับพร้อมกับนำเสนอผลงานวิจัยที่นำมาแสดง