Space Innopolis

SPACE INNOPOLIS

          SPACE INNOPOLIS มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบครบวงจร รวมถึงการใช้ประโยชน์ต่อเนื่องจากเทคโนโลยีด้านการบิน และอวกาศ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการบิน และอวกาศ มีความสำคัญอย่างมาก ต่อการพัฒนาวิจัยอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) เนื่องจากประเทศไทยเป็นฐานการผลิตด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีปานกลาง แต่ขาดการพัฒนาวิจัยอุตสาหกรรมด้านอุตสาหกรรมการบิน และอวกาศ ที่ใช้เทคโนโลยีสูงกว่า และใช้เงินลงทุนค่อนข้างมาก

          การจัดตั้ง SPACE INNOPOLIS  เป็นการต่อยอดจากการใช้เทคโนโลยีอวกาศของประเทศไทยที่มีการพัฒนาแล้วประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลัก คือ

  1. การวิจัยที่เห็นผลได้ในระยะสั้น (Quickwin) เป็นการต่อยอดจากเทคโนโลยีที่พัฒนาเกือบจะสมบูรณ์แล้ว ได้แก่ การวิจัยการใช้ข้อมูลตำแหน่งจากดาวเทียมระบุตำแหน่ง GNSS มาใช้ประกอบการทำการเกษตรความแม่นยำสูง และงานก่อสร้างความแม่นยำสูง และการวิจัยใช้งานแบบ Dual-use กับทางทหาร การพัฒนาระบบจัดการการจราจรทางอากาศ การสร้างแผนที่เส้นทางความละเอียดสูงสำหรับการขนส่งสมัยใหม่ รวมถึงการเฝ้าติดตาม ตรวจสอบวัตถุอวกาศ ดังนั้น การวิจัยแบบ Quickwin จะเป็นการพัฒนาที่สามารถทำได้ทันทีโดยไม่ต้องรอโครงสร้างพื้นฐาน EECi ให้เสร็จทั้งระบบและสามารถเห็นผลเป็นรูปธรรมได้ใน 2-5 ปี
  2. การวิจัยแนวหน้า (Frontier) เพื่อเป็นผู้นำเทคโนโลยีเฉพาะทางการบินและอวกาศ ที่ทำให้ประเทศไทยมีเทคโนโลยีการบินและอวกาศขั้นก้าวหน้า โดยที่ไม่เคยมีในประเทศไทยมาก่อนแต่เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการพัฒนาของโลกในอนาคต โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมอวกาศสมัยใหม่ ได้แก่ แพลตฟอร์มอากาศยานไร้คนขับเพดานบินสูง เพื่อใช้ทดแทนดาวเทียม และการวิจัยและพัฒนาระบบนำส่ง รองรับการส่งดาวเทียมน้ำหนักเบาเข้าสู่วงโคจร


          โดยทั้งสองส่วนจะตั้งอยู่ภายในพื้นที่ EECi รองรับการถ่ายทอดแบ่งปันเทคโนโลยี และทีมพัฒนา ร่วมกับหน่วยวิจัยอื่นในพื้นที่ รวมไปถึงการทำงานร่วมกับหน่วยงานเอกชนที่เชี่ยวชาญเทคโนโลยีเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ทำการหารือ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาโดยสังเขป กับตัวแทนของหน่วยงานเอกชน และหน่วยงานของรัฐ ในระดับประเทศ และนานาชาติ
          นอกจากโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยของ SPACE INNOPOLIS ในพื้นที่ EECi แล้ว ยังมีความร่วมมือกับ ARIPOLIS เพื่อที่จะเป็นตัวกลางเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการบิน และอวกาศ แบบองค์รวม เทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมการบิน และอวกาศ

เทคโนโลยีเพื่อการอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ

          จะเห็นได้ว่าในห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมการบินและอวกาศต้องการองค์ประกอบหลายส่วนที่จำเป็นต้องเชื่อมโยงกับองค์ประกอบอื่นๆ เข้าด้วยกันโดยจะเกิดเป็นองค์ความรู้เทคโนโนโลยีการบินและอวกาศทั้งระบบขึ้นที่ EECi และสามารถต่อยอดเชื่อมโยงเข้ากับอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้ด้วย โดยสามารถเชื่อมโยงกับโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่ได้วางแผนในการร่วมมือส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ เช่น

  • โครงสร้างพื้นฐานศูนย์ทดสอบ ประกอบ ดาวเทียม และการทดสอบอากาศยานมาตรฐานนานาชาติ ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) ตั้งอยู่ที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
  • โครงการนิคมอากาศยาน (Aerotropolis) บริเวณท่าอากาศยานอู่ตะเภา จ.ระยอง เพื่อรองรับการซ่อมบำรุงอากาศยานและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน
  • โครงการสร้างศูนย์การเรียนด้านธุรกิจการบินของสถาบันการบินพลเรือน กทม. และเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการบินรวมทั้งตลาดนักบินในแก่ประเทศ
  • โครงการสร้างศูนย์การเรียนด้านการบิน และอวกาศ ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ

          การพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมการบินและอวกาศของ SPACE INNOPOLIS และโครงสร้างพื้นฐานตามที่ได้กล่าวมา จะช่วยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการบิน และอวกาศแบบครบวงจร ตั้งแต่การวิจัยขั้นต้น การทดสอบโมเดลจำลอง การใช้งานสภาพแวดล้อมเสมือน ไปจนถึงการผลิตเพื่อใช้งานเชิงอุตสาหกรรม โดยสามารถมีการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องในทุกภาคส่วน ช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และผลักดันให้เป็นหนึ่งในประเทศแนวหน้าด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการบินและอวกาศ