Biopolis

BIOPOLIS – เมืองนวัตกรรมชีวภาพ

          มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการขยายผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ (Translational research) รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศทั้งในกลุ่มต่อยอดอุตสาหกรรมเดิม และ อุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยในระยะแรก มีสาขาเทคโนโลยีเป้าหมาย (Strategic technology area) ประกอบด้วย (1) นวัตกรรมเกษตร (Innovative Agriculture) (2) การผลิตสารที่ให้ประโยชน์เชิงหน้าที่ (Functional Ingredient) (3) เทคโนโลยีเคมีและชีวกระบวนการ (Chemical & Bioprocess Technology) เพื่อรองรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมชีวภาพ

กลุ่มเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นใน BIOPOLIS

Innovative Agriculture

          ทิศทางการเกษตรของประเทศไทยจะต้องมุ่งสู่การเกษตรแบบที่เน้นการเพิ่มมูลค่าและความยั่งยืนด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมตอบโจทย์ทั้งการเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอกับความต้องการที่เพิ่มขึ้น สร้างดุลยภาพระหว่างการเพิ่มปริมาณผลผลิตกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และมีความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยการปรับเปลี่ยนจากการทำเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) สู่การเกษตรสมัยใหม่ (Modern Farming) ด้วยการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้มข้นมากขึ้นตั้งแต่การปรับปรุงพันธุ์ การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ การแปรรูป จนถึงการตลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และยกระดับรายได้เกษตรกรให้สูงขึ้น  
          การพัฒนานวัตกรรมเกษตรสนับสนุนการทำเกษตรสมัยใหม่ (Modern Farming) โดยจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ ได้แก่ ระบบ high throughput phenotyping screening ในระดับโรงเรือนและระดับภาคสนาม เป็นระบบตรวจสอบการทำงานของพืชที่ตอบสนองต่อสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ซึ่งเป็นเงื่อนไขความสำเร็จที่สำคัญของการร่นระยะเวลาของการการปรับปรุงพันธุ์ให้ได้ลักษณะดีเด่นเร็วขึ้นให้ทันกับความต้องการของตลาดและเกษตรกร รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ ระบบ Plant factory เน้นการประยุกต์เพื่อพัฒนาต้นแบบและการสาธิตเทคโนโลยีการผลิตพืชมูลค่าสูงในระบบโรงเรือนแบบปิด โดยศูนย์ฯ แห่งนี้ทำหน้าที่ปรับแต่งเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับชนิดพืชที่ปลูกของประเทศไทยและมีต้นทุนที่เกษตรกรเข้าถึงได้ ต้นแบบสาธิตระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบปิดที่มีการควบคุมสภาวะแวดล้อมภายในระบบเลี้ยงให้เหมาะสมกับการเติบโตของสัตว์น้ำแต่ละชนิดในสภาพความหนาแน่นสูงและมีการหมุนเวียนน้ำให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงใช้ในการทดสอบอาหาร วัคซีนและผลงานวิจัยด้านสัตว์น้ำในระบบเพาะเลี้ยงระดับก่อนเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งศูนย์เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ทางการเกษตรอัจฉริยะ เช่น เซนเซอร์ควบคุมการให้น้ำ การให้ปุ๋ย อุปกรณ์ตรวจเช็คสภาพแปลงอย่างแม่นยำเพื่อเป้าหมายเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรและลดต้นทุนการผลิต นอกจากนี้ โครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ยังทำหน้าที่เป็นแหล่งในการบ่มเพาะสตาร์ทอัพทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่เพื่อการสร้างและกระจายเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปสู่เกษตรกรในวงกว้างและเป็นฐานผลักดันให้ประเทศก้าวสู่การเป็นผู้ส่งออกนวัตกรรมทางด้านการเกษตรสมัยใหม่

Phenomics Greenhouse เพื่อเก็บข้อมูลการตอบสนองต่อสภาวะแวดล้อมของพืชสำคัญ

Plant Factory ผลิตพืชภายใต้สภาวะควบคุม
ตัวอย่างโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์นวัตกรรมการเกษตร

          ภายใต้ศูนย์ฯ จะมีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับ 5 ยุทธ์ศาสตร์และแผนการดำเนินงานย่อย ดังนี้  1) ตัวอย่างโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของศูนย์ฯ ที่จะช่วยสนับสนุนการทำเกษตรสมัยใหม่ ได้แก่ ระบบ Plant Factory สำหรับการผลิตพืชสมุนไพร/พืชมูลค่าสูง ที่มีระบบการเตรียมต้นพันธุ์ การปลูก การเก็บเกี่ยวที่ครบวงจรและได้มาตรฐาน 
          อีกทั้งยังมีบริการหลักของศูนย์ฯ ที่ให้บริการแก่ เกษตรกร สถาบันวิจัย/มหาวิทยาลัยทั้งไทยและต่างชาติ รวมถึงกลุ่มบริษัท/Startups ที่เน้นเทคโนโลยีการเกษตรใหม่ๆ ได้แก่ (1) การให้บริการวิจัยและทดลองผลิตในระดับขยายขนาด (2) พื้นที่/ระบบสาธิตสำหรับเครือข่ายวิจัย หรือ ชุมชนวิจัย (ผลิต เก็บเกี่ยว และตลาด) และ (3) ให้บริการให้คำปรึกษา/ฝึกอบรมครบวงจรและแลกเปลี่ยนความรู้ทางเทคนิค โดยศูนย์ฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการกำหนดโจทย์วิจัยร่วมกัน เพื่อให้งานวิจัยในระยะต่อไปตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ได้ทันทีเมื่อแล้วเสร็จ โดยมีผู้ใช้ประโยชน์ร่วมอยู่ในเครือข่ายวิจัยตั้งแต่เริ่มต้น

กลุ่มเป้าหมาย บริการและกลไกในการทำงานของศูนย์นวัตกรรมการเกษตร

          ทั้งนี้ กลไกการทำงานของศูนย์ฯ นวัตกรรมแห่งนี้ ให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงการทำงานอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้พัฒนาและผู้ใช้เทคโนโลยี การทำงานในลักษณะเครือข่ายวิจัยทั้งกับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงเน้นการทำงานอย่างใกล้ชิดกับ ARIPOLIS โดยเฉพาะในส่วนของการพัฒนาอุปกรณ์ทางการเกษตรอัจฉริยะ (Agri-electronics) ดังแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันระหว่างศูนย์ฯ ที่ตั้งอยู่ใน EECi และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Functional Ingredient 

          ทิศการพัฒนามุ่งสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเปลี่ยนจากการผลิตและจำหน่ายในรูปของสินค้าแปรรูปขั้นต้นไปสู่การจำหน่ายเป็นสารประกอบเชิงหน้าที่ (Functional Ingredient) เพื่อเป็นวัตถุดิบตั้งต้นของอุตสาหกรรมอาหาร อาหารสัตว์ เครื่องสำอาง และชีวเภสัชภัณฑ์  ทั้งนี้การปรับเปลี่ยนดังกล่าวต้องอาศัยฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการลงทุนทางเทคโนโลยีที่เข้มข้นขึ้น

          เป้าหมายเพื่อพัฒนานวัตกรรมสนับสนุนการผลิตสารประกอบเชิงหน้าที่ด้วยกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานและมีข้อมูลวิทยาศาสตร์รองรับผลิตภัณฑ์ โดยให้ความสำคัญกับการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ ได้แก่ ระบบการผลิตระดับขยายขนาดสำหรับพืชและจุลินทรีย์ที่ได้มาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice)  จัดให้มีการห้องปฏิบัติการทดสอบคุณสมบัติของสารประกอบสำหรับการนำไปใช้ประโยชน์ต่อที่หลากหลายทั้งในด้านอาหารเสริมสุขภาพ เครื่องสำอาง เภสัชภัณฑ์ ที่ได้มาตรฐานสากล รวมถึงมีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้มีข้อมูลวิทยาศาสตร์รองรับคุณสมบัติพิเศษของสารประกอบเชิงหน้าที่แต่ละชนิด

ตัวอย่างโครงสร้างพื้นฐาน

          ทั้งนี้ กลไกการทำงานของศูนย์ฯ นวัตกรรมแห่งนี้ ให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงการทำงานอย่างใกล้ชิดในลักษณะ Public Private and Partnership (PPP) กับภาคเอกชนทั้งผู้ประกอบการรายใหญ่ และ SMEs  การทำงานเชื่อมโยงกับเครือข่ายวิจัยทั้งและต่างประเทศ รวมถึง Food Innopolis