Toxicity Testing Center

TOXICITY TESTING CENTER

          ในการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 นั้นจำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง ซึ่งการที่อุตสาหกรรมนวัตกรรมของประเทศไทยจะเป็นที่ยอมรับและแข่งขันได้ในเวทีโลกนั้น มีความจำเป็นต้องเร่งรัดการลงทุนยกระดับโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ระดับสากล และจัดระบบบริหารจัดการการใช้ประโยชน์สนับสนุนความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ โดยเฉพาะด้านมาตรวิทยา มาตรฐาน การทดสอบ และคุณภาพ (Metrology, Standardization, Testing and Quality: MSTQ) ซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่ต้องเร่งดำเนินการ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมในระยะยาว และเท่าทันความเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบและมาตรฐานระดับนานาชาติ หนึ่งในนั้นคือองค์การเพื่อการพัฒนาและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (OECD หรือ Organization for Economic Cooperation and Development) ซึ่งมีสมาชิกประกอบด้วยกลุ่มประเทศในและนอกสหภาพยุโรปที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม รวมทั้งหมด 35 ประเทศ สำหรับประเทศไทยไม่ได้เป็นสมาชิกของ OECD แต่เป็นภาคีชั่วคราว (Provisional adherence) และอยู่ระหว่างการเตรียมการเพื่อเป็นภาคี (Adherence) ในระบบยอมรับร่วมในข้อมูล (Mutual Acceptance of Data หรือ MAD) สำหรับการประเมินสารเคมี เพื่อให้ได้ประโยชน์กรณีการขึ้นทะเบียนและส่งออกสารเคมีระหว่างประเทศที่อยู่ในระบบ MAD ซึ่งจะสามารถยอมรับในข้อมูลการประเมินสารเคมีเพื่อขึ้นทะเบียนจากประเทศต้นทางได้โดยไม่ต้องทำการทดสอบซ้ำ เป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย รักษาส่วนแบ่งการตลาด และเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการไทยใน supply chain อย่างไรก็ตามประเทศที่จะสามารถอยู่ในระบบ MAD ได้อย่างสมบูรณ์ ต้องมีหน่วยตรวจสอบ (CMA หรือ Compliance Monitoring Authority) และหน่วยให้บริการทดสอบด้านพิษวิทยาในระยะก่อนคลินิก (Pre-clinical safety testing) ที่ดำเนินการตามหลักการ OECD-GLP (Good Laboratory Practice) ซึ่งเป็นระบบคุณภาพที่ต้องเร่งผลักดันให้เกิดขึ้นในประเทศไทย

Toxicity Testing Center @EECi

          ดังนั้น Toxicity Testing Center หรือศูนย์ทดสอบด้านพิษวิทยาเพื่ออุตสาหกรรมเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกนี้จะดำเนินการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบความปลอดภัยในระยะก่อนคลินิกของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ได้แก่ เครื่องมือและวัสดุทางการแพทย์ เครื่องสำอาง อาหาร และเคมีภัณฑ์ ด้วยวิธีทดสอบมาตรฐานหรือวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นที่ยอมรับระดับสากล และกระบวนการปฏิบัติงานที่ได้รับการรับรองตามระบบคุณภาพ OECD-GLP ดังแสดงในภาพที่ 4-9 เพื่อปิดช่องว่างของ value chain ในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ออกสู่ตลาดโลก สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของ EECi ในการต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้งานจริง รวมทั้งจะช่วยสนับสนุนหน่วยงานและกิจกรรมต่างๆ ภายในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก ป้องกันการกีดกันทางการค้า และยกฐานะประเทศไทยสู่ประเทศพัฒนาแล้วในอนาคต