Incentives and Privileges


 สิทธิการเช่าที่ดินระยะยาวสำหรับจัดตั้งศูนย์วิจัย และ การเช่าพื้นที่ในอาคารเพื่อการวิจัยและพัฒนา


โครงสร้างพื้นฐานที่สามารถใช้สอยร่วมกัน อาทิ อุปกรณ์/เครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบ โรงผลิตชิ้นงานต้นแบบ โคเวิร์คกิ้งสเปซ สนามทดลองและทดสอบ


ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 13 ปี


อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 17% คงที่ สำหรับผู้เชี่ยวชาญ


 ยกเว้นอากรนำเข้าวัตถุดิบสำหรับการทำวิจัยและพัฒนา


วีซ่าทำงานสำหรับผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ


พื้นที่ผ่อนปรนกฎระเบียบในการทำนวัตกรรม (Regulatory Sandbox) และเป็นแหล่งรวมนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญ