Vision and Mission

วิสัยทัศน์และพันธกิจของการพัฒนา EECi

          เพื่อให้เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเป็นพื้นที่สำหรับการสร้างสรรค์นวัตกรรมและออกไปสู่เชิงพาณิชย์อย่างแท้จริง เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) จึงได้จัดตั้งขึ้น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สวทช. โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนา EECi ไปสู่การเป็น “ระบบนิเวศนวัตกรรมชั้นนำของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ซึ่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและความอยู่ดีกินดีของประชาคมอย่างยั่งยืน” และเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว EECi มีพันธกิจในการดำเนินงาน 6 ด้าน ดังนี้

  1. เพื่อเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของทั้งทุกภาคส่วน รวมถึงเป็นแหล่งรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายผลงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ (Translational Research Infrastructure) โดยมีการผ่อนปรนยกเว้นกฎหมายที่เป็นอุปสรรคกับการทดสอบนวัตกรรม (Regulatory Sandboxes) เพื่อให้ดำเนินการทดสอบได้ และมีหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อนำไปปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัยต่อไป
  2. เพื่อเป็นศูนย์กลางด้านการวิเคราะห์ทดสอบและการมาตรฐานของประเทศ (National Quality Infrastructure) ในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ทำให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทยมีคุณภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ไม่ถูกกีดกันด้วยอุปสรรคที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากร (Non-Tariff Barriers) จากประเทศคู่ค้า รวมถึงทำให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการจัดทำมาตรฐานใหม่ขึ้นได้เองเพื่อสามารถรองรับผลิตภัณฑ์ฐานนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นมาจากฐานในประเทศได้
  3. เพื่อเป็นแหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับภาคอุตสาหกรรมทั้งจากแหล่งเทคโนโลยีภายในประเทศและต่างประเทศผ่านการสาธิตเทคโนโลยี และการอนุญาตให้ใช้สิทธิเทคโนโลยี รวมถึงกลไกอื่นๆ ที่เหมาะสม โดยมีการสร้างความสามารถในการดูดซับเทคโนโลยีควบคู่กันไป เพื่อให้สามารถดัดแปลง เพิ่มเติม และต่อยอดให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นได้ รวมทั้ง เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาผู้ให้บริการฐานนวัตกรรม (Innovation Service Provider) และผู้ผสานรวมระบบ (System Integrator) โดยใช้กลไกสนับสนุนของรัฐทั้งในทางตรงและโดยทางอ้อมผ่านการเหนี่ยวนำและสร้างตลาดในประเทศรองรับ
  4. เพื่อเป็นศูนย์รวมในการพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมไทยจากการขับเคลื่อนด้วยปัจจัยการผลิตและประสิทธิภาพการผลิต (Factor-Driven and Efficiency Driven) ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation-Driven)
  5. เป็นแหล่งพัฒนาคลัสเตอร์นวัตกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ โดยเชื่อมโยงผู้ผลิตนวัตกรรมและผู้ใช้นวัตกรรมทั้งในและข้ามห่วงโซ่อุตสาหกรรม ทั้งจากภายในและต่างประเทศ ด้วยกลไกต่างๆ อาทิ คอนซอร์เทียมอุตสาหกรรม (Industrial Consortium) การถ่ายทอด ต่อยอด และผสมผสานเทคโนโลยี การจับคู่นวัตกรรม เป็นต้น เพื่อให้เกิดการนำเทคโนโลยีไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างรวดเร็วขึ้นและลดความเสี่ยงในการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีตามหลักการของระบบนวัตกรรมเปิด (Open Innovation) และความร่วมมือแบบกลไกประชารัฐ และขยายผลต่อยอดไปสู่การมีส่วนร่วมของประชาชน  (Triple and Quadruple Helix)
  6. เพื่อส่งเสริมให้เกิดวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และให้เกิดการเพิ่มจำนวนรวมถึงสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเป็นพื้นฐานรองรับการเติบโตของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกในอนาคต

ภาพรวมของวิสัยทัศน์ และพันธกิจของการพัฒนา EECi

          มีหลักการในเบื้องต้น คือ การพัฒนาพื้นที่เขตนวัตกรรมที่มีลักษณะผสมผสานเทคโนโลยีหลายสาขาเพื่อหลอมรวมให้เกิดนวัตกรรมที่สนับสนุนการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อให้พื้นที่เขตนวัตกรรมเป็นแหล่งรวมนวัตกร ผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งมีระบบนิเวศนวัตกรรมที่สมบูรณ์ เอื้อสำหรับการสร้างสรรค์นวัตกรรม รับและนำผลงานนวัตกรรมออกไปสู่เชิงพาณิชย์ อีกทั้ง พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมที่มีความกว้างขวางครอบคลุม (Comprehensive Innovation Ecosystem) ประกอบด้วยมิติต่างๆ รวมถึงนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) และการทำงานในลักษณะบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาคธุรกิจ สถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัย และหน่วยงานภาครัฐ ตามแนวคิด Triple Helix Model และ Quadruple Model เพื่อสร้างนวัตกรรมร่วมกันและนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์มีความเชื่อมโยงกัน ได้แก่

  1. การสร้างและรักษาผู้มีความสามารถสูงของไทยไว้ ตลอดจนสามารถดึงดูดผู้มีความสามารถสูงเข้ามาเพิ่มเติมใน EECi หรือในส่วนอื่นของประเทศ ให้เกิดมวลรวมที่มากพอ คือ มีสัดส่วนจำนวนบุคลากรวิจัยต่อประชากรที่ทัดเทียมกับประเทศที่อยู่ในระบบเศรษฐกิจซึ่งขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
  2. แหล่งรวมการจัดสรรงบประมาณวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องต่อเนื่องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของ EECi รวมถึงประยุกต์ใช้แนวคิดนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) ซึ่งส่งเสริมให้การลงทุนวิจัยและนวัตกรรมเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่องค์กร โดยการนำเข้านวัตกรรมจากแหล่งภายนอกองค์กร และแบ่งปันองค์ความรู้และนวัตกรรมให้กับหน่วยงานอื่น เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดในช่องทางต่างๆ เป็นแนวคิดสำคัญที่จะช่วยให้ประเทศไทยสามารถพัฒนานวัตกรรมใหม่ได้รวดเร็วขึ้นและมีผลตอบแทนจากการลงทุนวิจัยและนวัตกรรมสูงขึ้น ตลอดจนมีทิศทางที่ชัดเจน เพื่อชี้นำการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการพัฒนามวลรวมของบุคลากรวิจัยและนวัตกร
  3. มีความพร้อมทางโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความสำคัญ ทั้งในเชิงการแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมผ่านบริการวิเคราะห์ทดสอบและการมาตรฐานและการสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถเข้าถึงเครื่องมือที่มีราคาแพง หรือไม่คุ้มกับการลงทุนเพื่อใช้งานเพียงรายเดียว รวมไปถึงการทำให้บุคลากรวิจัยและนวัตกรซึ่งอยู่ในประเทศสามารถดำเนินการวิจัยเพื่อนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมได้อย่างต่อเนื่อง


          เขตนวัตกรรมเป็นชุมชนของบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งความเป็นชุมชนดังกล่าวเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากไม่มีองค์ประกอบของการมีคุณภาพชีวิตที่ดี (Good Quality of life) เหมาะสมสอดคล้องกับวิถีชีวิต (Life Style) ของบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมรวมถึงครอบครัว