th | en
th | en

Services Catalog

บริการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับ SMEs
บริการตรวจประเมินความพร้อมของโรงงานด้วยดัชนี้ชี้วัดระดับความพร้อมอุตสาหกรรม 4.0
บริการออกแบบ บริการผลิตต้นแบบ การทดสอบคุณภาพมาตรฐาน การทำ Market Validation
บริการถ่ายทอดเทคโนโลยี
บริการออกแบบและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ และผลิตชิ้นงานสามมิติ
บริการออกแบบมอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง
บริการออกแบบและพัฒนาระบบ IoT
บริการแพลตฟอร์ม IoT Cloud (NETPIE)
บริการตรวจวัดและสั่งการอุปกรณ์ระยะไกล (URCONNECT)
บริการแพลตฟอร์ม Industrial IoT และ Data Analytics (IDA) เพื่อการบริหารจัดการสายการผลิต
บริการแพลตฟอร์มระบุตำแหน่งในอาคาร (Unai)
บริการวิจัยและพัฒนาตามความต้องการเฉพาะด้าน
บริการเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร
บริการให้คำปรึกษาด้านเกษตรสมัยใหม่
บริการออกแบบและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ และผลิตชิ้นงานสามมิติ
บริการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
1. บริการออกแบบและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ เป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการ , SME หรือ Startup ในการพัฒนาและสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ (Product Prototype) เพื่อทดสอบการใช้งาน ทดลองความต้องการของตลาด ใช้ในการนำเสนองาน และทดลองผลิต ผลิตภัณฑ์ในปริมาณไม่มาก (Low Volume) การออกแบบชิ้นส่วนทางวิศวกรรม 3D, 2D , CAD/CAM และ CAE รวมไปถึงการสร้างชิ้นส่วนทดแทน และชิ้นส่วนสำหรับทดสอบ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพสูง อ่านต่อ
footer-shape