th | en
th | en

Services Catalog

บริการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับ SMEs
บริการตรวจประเมินความพร้อมของโรงงานด้วยดัชนี้ชี้วัดระดับความพร้อมอุตสาหกรรม 4.0
บริการออกแบบ บริการผลิตต้นแบบ การทดสอบคุณภาพมาตรฐาน การทำ Market Validation
บริการถ่ายทอดเทคโนโลยี
บริการออกแบบและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ และผลิตชิ้นงานสามมิติ
บริการออกแบบมอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง
บริการออกแบบและพัฒนาระบบ IoT
บริการแพลตฟอร์ม IoT Cloud (NETPIE)
บริการตรวจวัดและสั่งการอุปกรณ์ระยะไกล (URCONNECT)
บริการแพลตฟอร์ม Industrial IoT และ Data Analytics (IDA) เพื่อการบริหารจัดการสายการผลิต
บริการแพลตฟอร์มระบุตำแหน่งในอาคาร (Unai)
บริการวิจัยและพัฒนาตามความต้องการเฉพาะด้าน
บริการเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร
บริการให้คำปรึกษาด้านเกษตรสมัยใหม่
บริการตรวจประเมินความพร้อมของโรงงานด้วยดัชนี้ชี้วัดระดับความพร้อมอุตสาหกรรม 4.0
บริการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เนื่องด้วยอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศตามแนวทาง Thailand 4.0 การเปลี่ยนแปลงนี้ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ ภาคการขนส่งและโลจิสติกส์ ภาคแรงงาน ตลอดจนผู้ประกอบการทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ล้วนต้องปรับตัวต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ ที่มีความจำเป็นต่ออน อ่านต่อ
footer-shape